CREDO Krajina – drugi javni poziv za sufinansiranje projekata

CREDO KRAJINADRUGI JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA

iz sredstava razvojnog fonda projekta CREDO Krajina finansiranog od strane Švedske

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava (grantova) iz razvojnog fonda projekta CREDO Krajina (Projekat) privrednim subjektima iz odabranih sektora, jedinicama lokalne samouprave i neprofitnim organizacijama sa područja Krajine.

I.I. Iznosi sredstava koji mogu biti dodijeljeni prihvatljivim korisnicima

Za privredne subjekte:

− Minimalan iznos granta: 5.000,00 KM,
− Maksimalan iznos granta: 30.000,00 KM

Za privredne subjekte predviđeno je 78% od ukupnih sredstava po ovom javnom pozivu, odnosno 726.499,00 KM.

Za jedinice lokalne samouprave (opštine i gradove):

− Minimalan iznos granta : 10.000,00 KM,
− Maksimalan iznos granta: 30.000,00 KM.

Za jedinice lokalne samouprave predviđeno je 11% od ukupnih sredstava po ovom javnom pozivu, odnosno 100.000,00 KM.

Za organizacije neprofitnog karktera:

− Minimalan iznos granta: 5.000,00 KM,
− Maksimalan iznos granta: 30.000,00 KM.

Za organizacije neprofitnog karaktera predviđeno je 11% od ukupnih sredstava po ovom javnom pozivu, odnosno 100.000,00 KM.

I.II. Sufinansiranje

Gore navedeni iznosi predstavljaju minimalne i maksimalne iznose za sve grupe korisnika, s tim da pojedinačni grant ne može biti veći od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Preostali iznos, mora biti sufinansiran od strane korisnika.

II. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava Razvojnog fonda mogu biti:

1. Privredni subjekti sa svojstvom pravnog lica koji u tom organizacionom obliku posluju najmanje dvije godine, pripadaju kategoriji malih i srednjih preduzeća i koji pripadaju sljedećim privrednim sektorima: prehrambena industrija (osim primarne poljoprivredne proizvodnje), metaloprerada, drvoprerada, kao i privredni subjekti sa svojstvom pravnog lica iz sektora proizvodnje kože i obuće bez obzira na veličinu privrednog subjekta.

Kategorija MSP definiše se u skladu sa Preporukom Evropske Komisije, broj 2003/361 („Službeni glasnik Evropske unije, L124/36, 2003. godine).

Pravo korišćenja sredstava imaju samo privredni subjekti iz ove tačke koji imaju sjedište u jednoj od jedinica lokalne samouprave iz tačke 2. (ispod).

2. Sljedeće jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi): Banja Luka, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo, Bužim, Cazin, Čelinac, Derventa, Doboj, Dobretići, Drvar, Gradiška, Glamoč, Istočni Drvar, Jajce, Jezero, Ključ, Kneževo, Kostajnica, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Krupa na Uni, Kupres (RS), Laktaši, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Oštra Luka, Petrovac, Prijedor, Prnjavor, Ribnik, Sanski Most, Srbac, Šipovo, Teslić, Velika Kladuša.

3. Organizacije sa statusom pravnog lica, neprofitnog karaktera, koje su registrovane u skladu sa relevantnim propisima u Bosni i Hercegovini i koje imaju sjedište u jednoj od jedinica lokalne samouprave iz tačke 2. (iznad). Te organizacije obuhvataju, a ne ograničavaju se na: udruženja građana i fondacije; razvojne agencije i fondove; privredne i preduzetničke komore; obrazovne institucije; aktere na tržištu rada; klastere; istraživačke, razvojne, inovacione i tehnološke centre i dr.

III. OCJENA PRIJAVA

Sve predložene prijave biće ocijenjene na osnovu formalnih uslova i kriterijuma koji se odnose na:

− Prihvatljivost podnosioca prijave,
− Prihvatljivost projektnih intervencija za koje se zahtijeva dodjela granta,
− Kompletnost prijave,
− Kvalitet predloženih projakata.

Izbor korisnika sredstava će se izvršiti prema prema rang listi prispjelih i ocijenjenih prijava i to do raspoloživih sredstava razvojnog fonda utvrđenih za svaki lot.

IV. PODNOŠENJE PRIJAVA

Uslovi za prijavu, način prijavljivanja, uputstva, kao i kompletni obrasci i potrebna dokumentacija dostupni su na

http://www.edabl.org/uploads/admin/Dokumenti_za_informisanje_i_prijavu.zip

Rok za podnošenje prijava je 20.05.2015.godine, do 14.00 časova.

Prijave se dostavljaju se u jednoj, zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično na adresu „Eda – Agencija za razvoj preduzeća“, Đure Jakšića 11, 78000 Banja Luka, sa sljedećom naznakom na koverti

„Prijava za razvojni fond, ne otvarati prije sastanka Komisije razvojnog fonda“.

Radionica o unapređenju kapaciteta tima za podršku Lokalne Akcione Grupe SAVUS

DSC03842 (1)

Radionica o unapređenju kapaciteta tima za podršku Lokalne Akcione Grupe SAVUS održana je u Laktašima 16.04.2015.godine. Učešće u radionici uzelo je 7 predstavnika javnog i privatnog sektora u SAVA GARDEN regiji (opštine Gradiška, Laktaši, Kozarska Dubica i Srbac ), kao i 6 predstavnika GIZ-ovog PROLOCAL programa.Među predstavnicima javnog sektora iz opštine Srbac u radionici je učestvovao predstavnik Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Srbac.

Cilj radionice

Okupljanje relevantnih predstavnika LAG-a SAVUS iz javnog sektora i privrede, a u cilju postizanja dogovora oko osnovnih pravaca djelovanja regionalnog menadžmenta LAG-a SAVUS, te podršci u jačanju kapaciteta regionalnog menadžment tima za kvalitetno provođenje planiranih aktivnosti u regionu Sava Garden.

Uvodni dio radionice

U uvodnom dijelu radionice, predstavnici PROLOCAL program, Donald Prohaska i Slaviša Jovanović, prezentovali su metodološki koncept razvoja kapaciteta. Nakon prezentacije, prisutni učesnici su zamoljeni da iskažu sopstvenu motivaciju da i dalje učestvuju u aktivnostima regionalnog razvoja u okviru LAG-a SAVUS. Prusutni učesnici su iskazali sljedeće motive koji ih stimulišu da dalje nastave sa započetim aktivnostima:

• Vjerovanje u koncept regionalnog razvoja
• Saradnja sa privatnim sektorom (posebno kroz komponentu 3 ProLocal programa)
• Saradnja i razmjena iskustva između javnih službenika u regiji
• Pristup informacijama (o prilikama, o privrednicima kroz ankete, o proizvodnji kroz bazu podataka, te o tržištu kroz analizu tržišta)
• Lični iskorak u radu kroz učešće u radu LAG-a (sopstvena nadogradnja)
• Vjerovanje u uspjeh započetih aktivnosti
• Saradnja sa privatnim sektorom kroz javno-privatni dijalog (privredne savjete)
• Brandiranje regije i proizvoda

Radni dio radionice

Na početku radnog dijela radionice predstavljen je okvirni plan Komponente 3Razvoj lanaca vrijednosti u regiji SAVA GARDEN u 2015. godini, te nakon toga ključne aktivnosti iz tog plana u kojima se učekuje direktno učešće LAG-a SAVUS. Zajedno sa aktivnostima komponente 3, prikazane su očekivane odgovornosti i uloge LAG-a SAVUS po pitanju upravljanja brendom SAVA GARDEN

U nastavku rada analizirani su kapaciteti LAG-a (regionalnog menadžment tima), primjenom metode SWOT analiza kapaciteta, a sa stanovišta očekivana 4 pravca djelovanja:

• Učešće u aktivnostima komponente 3 ProLocal programa

( baza o proizvodnji voća, licenciranje specijalizovanih savjetodavaca za SAVA GARDEN brend, koordinacija Timom za lanac vrijednosti u regiji )

• Učešće u aktivnostima komponente 2

(upravljanje brendom SAVA GARDEN )

• Sprovođenje razvojnih aktivnosti koje nisu podržane od strane GIZ-a

(identifikacija i implementacija regionalnih razvojnih inicijativa)

• Održivost i operativnost LAG-a

Kao prioritete, a u cilju prevazilaženja identifikovanih slabosti/prijetnji slabostima kojima bi se trebali baviti u narednom periodu, učesnici su istaknuli sljedeće:

• Izrada vizuelnog identiteta LAG-a (web stranica, reklamni materijal u vidu brošure regije)
• Povećanje ljudskog kapaciteta regionalnog menadžmenta i obezbjeđenje finansijskih sredstava za pokrivanje tekućih troškova LAG-a
• Unapređenje komunikacije (interne i eksterne)
• Postizanje brzih (quick-win) rezultata

Zaključni dio radionice

U zaključnom dijelu radionice, a u skladu sa prethodno definisanim prioritetima, učesnici su izradili sljedeći plan djelovanja:

Grupa aktivnosti 1: Vizuelni identitet LAG-a

1.1. Izrada web stranice za LAG/region SAVA GARDEN
1.2. Postavljanje informacija o LAG-u i regiji SAVA GARDEN na postojećim web stranicama opština i razvojnih agencija
1.3. Izrada reklamnog materijala za regiju SAVA GARDEN

Grupa aktivnosti 2: Tim za podršku LAG-u

2.1. Angažovanje 2 volontera u Tim LAG-a
2.2. Uplata finansijskih sredstava namjenjenih LAG-u od strane opština (4 x 2.000 KM)
2.3. Održavanje IPARD treninga u regiji
2.4. Izrada akcionog plana za razvoj regionalne saradnje i inicijativa SG opština za period 2016-2018

Grupa aktivnosti 3: Interna i eksterna komunikacija

3.1 Unapređenje komunikacije između LAG-a i komponente 2 ProLocal programa (pogotovo po pitanju pismene komunikacije)
3.2. Unapređenje komunikacije između LAG-a i načelnika u SG regiji Izvještavanje/direktna komunikacija
3.3. Unapređenje komunikacije LAG-a sa javnim i privatnim sektorom Izvještavanje LAG-a tokom lokalnih privrednih savjeta,

Grupa aktivnosti 4: Postizanje brzih (quick-win) rezultata

4.1. Priprema projekata za preduzeća u SG regionu na poziv CREDO projekta (najmanje 1 projekat u svakoj opštini)
4.2. Uspostava baze o voćarskoj proizvodnji u SG regiji
4.3. B2B (AHK) – Podrška privrednicima za odlazak u Njemačku

Za razvoj pametnih gradova na Z. Balkanu dostupno 30.000 eura

Za razvoj pametnih gradova tzv. Smart City na području Zapadnog Balkana iz programa „Building Administrative Capacities in the Danube Region and Western Balkans“ (BACID) dostupno je 30.000 eura. Najveći iznos koji aplikanti mogu dobiti po projektu je 6.000 eura. Ovo je prvi od šest poziva koji će biti raspisan u sljedeće tri godine.

Rok za prijavu aplikacija za prvi poziv je 11. svibanj/maj 2015.

Austrian DC

Program financira Austrijska razvojna agencija (Austrian Development Agency -ADA) a njim upravlja Austrijsko udruženje gradova i i opština i Javni administrativni istraživački centar. Putem BACID-a želi se dati podrška malim aktivnostima koje se odnose na razmjenu znanja između austrijskih partnera u javnoj administraciji i zemalja Dunavske regije i Zapadnog Balkana.

Cilj BACID-a je takođe da ojača kapacitete vlasti u zemljama koje nisu članice EU-a kao što je Zapadni Balkan i Moldavija kako bi mogle implementirati pravne tekovine EU-a, relevantne za lokalnu/državnu vlast. Ovo će, smatraju, biti postignuto izgradnjom infrastruktrue i saradnjom u cilju promocije procesa demokratizacije i regionalnog razvoja.

BACID pokriva različite oblasti koje su definisane kao prioritetne u okviru EU strategije za Dunavsku regiju (EUSDR).

bacid_1

U okviru prioriteta „Urbana platforma Dunavske regije“ koja je ustanovljena kao platforma ujedninjenih gradova, gradskih mreža i asocijacija u Dunavskoj regiji koji idu za ciljevima EU 2020 strategije koji se odnosi na pametni, održivi i inkluzivni rast uključujući tri prioritetne oblasti-Pametni gradovi, Održivi gradovi i Inkluzivni gradovi.

Sa prvim pozivom, koji je već objavljen, obuhvaćeni su temetski prioriteti iz oblasti „Smart City“koji podrazumijevaju uvođenje:

– E-vlada i uvođenje informaciono-komunikacionih tehnologija;

– Energija;

– Upravljanje;

– Mobilnost u saobraćaju, Stambena izgradnja;

– Lokalni ekonomski razvoj;

– Moderno upavljanje;

– Prostorno planiranje;

– Urbana obnova.

Iako se, navodi se u aplikacijskom dokumentu, u sklopu ovog poziva može aplicirati sa projektima i iz drugih navedenih prioritetnih oblasti, projekti koji se budu odnosili na oblast Smart City imat će prednost prilikom selekcije.

Projektni prijedlozi bi se trebali odnositi na aktivnosti koje donose inovacije zemlji u smislu omogućavanja javne administracije da uvede i podrži inovativne tehnike i metode u oblasti navedenih prioritetnih tema.

Napominje se takođe da će duge identificirane teme koje su navedene imati prioritet u pozivima koji budu slijedili.

Kroz ovaj program mogu se finansirati aktivnosti kao što su ekspertska podrška i mentoring, radionice, seminari i treninzi, elaboracijski izvještaji, studije, analize i drugi dokumenti.

Zemlje koje mogu sudjelovati u ovom programu osim BiH su: Albanija, Makedonija, Srbija, Crna Gora, Kosovo i Moldavija.

Za ova sredstva mogu aplicirati privatna i fizička lica/osobe te pravna lica, bilo iz biznis sektora ili NVO-a, iz Austrije. Partneri u ciljnim zemljama zapadnog Balkana i Moldavije mogu biti javne institucije, NVO-i, regionalne organizacije, gradovi, organizacije civilnog društva…

pdf-ikonaBACID GuidelinesFINAL

pdf-ikonaBACID Grant Contract template

word_logoPartnership AgreementTemplate

ex_ikona1 BACIDApplicationFormPublished_0

Veza:  http://kdz.eu/de/content/about-bacid