CREDO Krajina – drugi javni poziv za sufinansiranje projekata

CREDO KRAJINADRUGI JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA

iz sredstava razvojnog fonda projekta CREDO Krajina finansiranog od strane Švedske

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava (grantova) iz razvojnog fonda projekta CREDO Krajina (Projekat) privrednim subjektima iz odabranih sektora, jedinicama lokalne samouprave i neprofitnim organizacijama sa područja Krajine.

I.I. Iznosi sredstava koji mogu biti dodijeljeni prihvatljivim korisnicima

Za privredne subjekte:

− Minimalan iznos granta: 5.000,00 KM,
− Maksimalan iznos granta: 30.000,00 KM

Za privredne subjekte predviđeno je 78% od ukupnih sredstava po ovom javnom pozivu, odnosno 726.499,00 KM.

Za jedinice lokalne samouprave (opštine i gradove):

− Minimalan iznos granta : 10.000,00 KM,
− Maksimalan iznos granta: 30.000,00 KM.

Za jedinice lokalne samouprave predviđeno je 11% od ukupnih sredstava po ovom javnom pozivu, odnosno 100.000,00 KM.

Za organizacije neprofitnog karktera:

− Minimalan iznos granta: 5.000,00 KM,
− Maksimalan iznos granta: 30.000,00 KM.

Za organizacije neprofitnog karaktera predviđeno je 11% od ukupnih sredstava po ovom javnom pozivu, odnosno 100.000,00 KM.

I.II. Sufinansiranje

Gore navedeni iznosi predstavljaju minimalne i maksimalne iznose za sve grupe korisnika, s tim da pojedinačni grant ne može biti veći od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Preostali iznos, mora biti sufinansiran od strane korisnika.

II. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava Razvojnog fonda mogu biti:

1. Privredni subjekti sa svojstvom pravnog lica koji u tom organizacionom obliku posluju najmanje dvije godine, pripadaju kategoriji malih i srednjih preduzeća i koji pripadaju sljedećim privrednim sektorima: prehrambena industrija (osim primarne poljoprivredne proizvodnje), metaloprerada, drvoprerada, kao i privredni subjekti sa svojstvom pravnog lica iz sektora proizvodnje kože i obuće bez obzira na veličinu privrednog subjekta.

Kategorija MSP definiše se u skladu sa Preporukom Evropske Komisije, broj 2003/361 („Službeni glasnik Evropske unije, L124/36, 2003. godine).

Pravo korišćenja sredstava imaju samo privredni subjekti iz ove tačke koji imaju sjedište u jednoj od jedinica lokalne samouprave iz tačke 2. (ispod).

2. Sljedeće jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi): Banja Luka, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo, Bužim, Cazin, Čelinac, Derventa, Doboj, Dobretići, Drvar, Gradiška, Glamoč, Istočni Drvar, Jajce, Jezero, Ključ, Kneževo, Kostajnica, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Krupa na Uni, Kupres (RS), Laktaši, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Oštra Luka, Petrovac, Prijedor, Prnjavor, Ribnik, Sanski Most, Srbac, Šipovo, Teslić, Velika Kladuša.

3. Organizacije sa statusom pravnog lica, neprofitnog karaktera, koje su registrovane u skladu sa relevantnim propisima u Bosni i Hercegovini i koje imaju sjedište u jednoj od jedinica lokalne samouprave iz tačke 2. (iznad). Te organizacije obuhvataju, a ne ograničavaju se na: udruženja građana i fondacije; razvojne agencije i fondove; privredne i preduzetničke komore; obrazovne institucije; aktere na tržištu rada; klastere; istraživačke, razvojne, inovacione i tehnološke centre i dr.

III. OCJENA PRIJAVA

Sve predložene prijave biće ocijenjene na osnovu formalnih uslova i kriterijuma koji se odnose na:

− Prihvatljivost podnosioca prijave,
− Prihvatljivost projektnih intervencija za koje se zahtijeva dodjela granta,
− Kompletnost prijave,
− Kvalitet predloženih projakata.

Izbor korisnika sredstava će se izvršiti prema prema rang listi prispjelih i ocijenjenih prijava i to do raspoloživih sredstava razvojnog fonda utvrđenih za svaki lot.

IV. PODNOŠENJE PRIJAVA

Uslovi za prijavu, način prijavljivanja, uputstva, kao i kompletni obrasci i potrebna dokumentacija dostupni su na

http://www.edabl.org/uploads/admin/Dokumenti_za_informisanje_i_prijavu.zip

Rok za podnošenje prijava je 20.05.2015.godine, do 14.00 časova.

Prijave se dostavljaju se u jednoj, zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično na adresu „Eda – Agencija za razvoj preduzeća“, Đure Jakšića 11, 78000 Banja Luka, sa sljedećom naznakom na koverti

„Prijava za razvojni fond, ne otvarati prije sastanka Komisije razvojnog fonda“.

Radionica o unapređenju kapaciteta tima za podršku Lokalne Akcione Grupe SAVUS

DSC03842 (1)

Radionica o unapređenju kapaciteta tima za podršku Lokalne Akcione Grupe SAVUS održana je u Laktašima 16.04.2015.godine. Učešće u radionici uzelo je 7 predstavnika javnog i privatnog sektora u SAVA GARDEN regiji (opštine Gradiška, Laktaši, Kozarska Dubica i Srbac ), kao i 6 predstavnika GIZ-ovog PROLOCAL programa.Među predstavnicima javnog sektora iz opštine Srbac u radionici je učestvovao predstavnik Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Srbac.

Cilj radionice

Okupljanje relevantnih predstavnika LAG-a SAVUS iz javnog sektora i privrede, a u cilju postizanja dogovora oko osnovnih pravaca djelovanja regionalnog menadžmenta LAG-a SAVUS, te podršci u jačanju kapaciteta regionalnog menadžment tima za kvalitetno provođenje planiranih aktivnosti u regionu Sava Garden.

Uvodni dio radionice

U uvodnom dijelu radionice, predstavnici PROLOCAL program, Donald Prohaska i Slaviša Jovanović, prezentovali su metodološki koncept razvoja kapaciteta. Nakon prezentacije, prisutni učesnici su zamoljeni da iskažu sopstvenu motivaciju da i dalje učestvuju u aktivnostima regionalnog razvoja u okviru LAG-a SAVUS. Prusutni učesnici su iskazali sljedeće motive koji ih stimulišu da dalje nastave sa započetim aktivnostima:

• Vjerovanje u koncept regionalnog razvoja
• Saradnja sa privatnim sektorom (posebno kroz komponentu 3 ProLocal programa)
• Saradnja i razmjena iskustva između javnih službenika u regiji
• Pristup informacijama (o prilikama, o privrednicima kroz ankete, o proizvodnji kroz bazu podataka, te o tržištu kroz analizu tržišta)
• Lični iskorak u radu kroz učešće u radu LAG-a (sopstvena nadogradnja)
• Vjerovanje u uspjeh započetih aktivnosti
• Saradnja sa privatnim sektorom kroz javno-privatni dijalog (privredne savjete)
• Brandiranje regije i proizvoda

Radni dio radionice

Na početku radnog dijela radionice predstavljen je okvirni plan Komponente 3Razvoj lanaca vrijednosti u regiji SAVA GARDEN u 2015. godini, te nakon toga ključne aktivnosti iz tog plana u kojima se učekuje direktno učešće LAG-a SAVUS. Zajedno sa aktivnostima komponente 3, prikazane su očekivane odgovornosti i uloge LAG-a SAVUS po pitanju upravljanja brendom SAVA GARDEN

U nastavku rada analizirani su kapaciteti LAG-a (regionalnog menadžment tima), primjenom metode SWOT analiza kapaciteta, a sa stanovišta očekivana 4 pravca djelovanja:

• Učešće u aktivnostima komponente 3 ProLocal programa

( baza o proizvodnji voća, licenciranje specijalizovanih savjetodavaca za SAVA GARDEN brend, koordinacija Timom za lanac vrijednosti u regiji )

• Učešće u aktivnostima komponente 2

(upravljanje brendom SAVA GARDEN )

• Sprovođenje razvojnih aktivnosti koje nisu podržane od strane GIZ-a

(identifikacija i implementacija regionalnih razvojnih inicijativa)

• Održivost i operativnost LAG-a

Kao prioritete, a u cilju prevazilaženja identifikovanih slabosti/prijetnji slabostima kojima bi se trebali baviti u narednom periodu, učesnici su istaknuli sljedeće:

• Izrada vizuelnog identiteta LAG-a (web stranica, reklamni materijal u vidu brošure regije)
• Povećanje ljudskog kapaciteta regionalnog menadžmenta i obezbjeđenje finansijskih sredstava za pokrivanje tekućih troškova LAG-a
• Unapređenje komunikacije (interne i eksterne)
• Postizanje brzih (quick-win) rezultata

Zaključni dio radionice

U zaključnom dijelu radionice, a u skladu sa prethodno definisanim prioritetima, učesnici su izradili sljedeći plan djelovanja:

Grupa aktivnosti 1: Vizuelni identitet LAG-a

1.1. Izrada web stranice za LAG/region SAVA GARDEN
1.2. Postavljanje informacija o LAG-u i regiji SAVA GARDEN na postojećim web stranicama opština i razvojnih agencija
1.3. Izrada reklamnog materijala za regiju SAVA GARDEN

Grupa aktivnosti 2: Tim za podršku LAG-u

2.1. Angažovanje 2 volontera u Tim LAG-a
2.2. Uplata finansijskih sredstava namjenjenih LAG-u od strane opština (4 x 2.000 KM)
2.3. Održavanje IPARD treninga u regiji
2.4. Izrada akcionog plana za razvoj regionalne saradnje i inicijativa SG opština za period 2016-2018

Grupa aktivnosti 3: Interna i eksterna komunikacija

3.1 Unapređenje komunikacije između LAG-a i komponente 2 ProLocal programa (pogotovo po pitanju pismene komunikacije)
3.2. Unapređenje komunikacije između LAG-a i načelnika u SG regiji Izvještavanje/direktna komunikacija
3.3. Unapređenje komunikacije LAG-a sa javnim i privatnim sektorom Izvještavanje LAG-a tokom lokalnih privrednih savjeta,

Grupa aktivnosti 4: Postizanje brzih (quick-win) rezultata

4.1. Priprema projekata za preduzeća u SG regionu na poziv CREDO projekta (najmanje 1 projekat u svakoj opštini)
4.2. Uspostava baze o voćarskoj proizvodnji u SG regiji
4.3. B2B (AHK) – Podrška privrednicima za odlazak u Njemačku