Javni konkurs za finansiranje projekata iz oblasti turizma u 2016.godini

403001(1) Предмет Јавног конкурса је финансирање пројеката у области туризма и угоститељства из намјенских средстава за развој туризма у складу са буџетом Министарства трговине и туризма (у даљем тексту: Министарство) за 2016. годину, на начин и у поступку који је прописан Уредбом о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма („Службени гласник Републике Српске“, бр. 32/16) (у даљем тексту: Уредба).

(2) У 2016. години Министарство ће путем Јавног конкурса (у даљем тексту: Конкурс) финансирати сљедећe  пројектнe активности:

 1. Израду планске и пројектне документације за постављање туристичке сигнализације,
 2. Активности на непосредној реализацији туристичких манифестација (сајмови, фестивали, конгреси, конференције, стручне радионице, традиционалне манифестације, изложбе и слично), као и штампање публикација, стручних часописа и промотивног материјала из области туризма, подршка промоцији туризма у електронским и штампаним медијима,
 3. Изградњу туристичке инфраструктуре и туристичке супраструктуре, и то:

3.1. изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичких, угоститељских и других капацитета који доприносе развоју туристичке и угоститељске понуде, односно изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичке и угоститељске инфраструктуре и супраструктуре,

3.2. израду хоризонталне и вертикалне туристичке сигнализације,

3.3. подршку почетним улагањима пословних субјеката у области туризма и угоститељства,

3.4. пројекте санације и реструктурисања пословних субјеката из области туризма и угоститељства и областима сродним туризму,

3.5. изградњу, адаптацију или реконструкцију објеката и локалитета од значаја за туризам и угоститељство.

 1. Унапређивање постојеће туристичке понуде, и то:

4.1. пројекте додјеле средстава за туристичке пројекте којима су претходно одобрена средства из претприступних фондова Европске уније и других међународних фондова,

4.2. пројекте из области туризма и угоститељства, као и сродних дјелатности који су кандидовани на међународним конкурсима, а недостају им финансијска средства за обавезно учествовање, те пројекте туризма и угоститељства из области прекограничне и регионалне сарадње,

4.3. пројекте улагања у уређење и заштиту културног и природног насљеђа,

4.4. набавку средстава и опреме за пружање услуга у туризму и угоститељству, као и сродним дјелатностима,

4.5. организацију и спровођење образовних програма и обука у туризму, семинара и стручних радионица ради едукације кадрова у туризму и угоститељству, којима се унапређују способности људских ресурса у туризму и угоститељству,

4.6. спровођење научно-истраживачких радова, односно активности од значаја за туризам, угоститељство и сродне дјелатности,

4.7. успостављање електронских/интернетских алата, информационог система и статистичко праћење у служби развоја и пословања туризма и угоститељства,

4.8. производњу и дизајнирање туристичких сувенира у сврху јачања туристичке понуде и

4.9. брендирање појединих туристичких мјеста, локалитета и дестинација у сврху јачања туристичке понуде,

 1. Подстицање домаћег и рецептивног туризма, и то:

5.1. трошкове туристичких агенција у обављању рецептивног туризма и

5.2. реализацију туристичких пакет-аранжмана или излета у Републику Српску, односно БиХ.

 1. Подстицање осталих пројеката из области туризма и угоститљства или других области сродних туризму, као што су угоститељство, услужне дјелатности, културне, спортске, еколошке и остале сродне дјелатности које се могу туристички валоризовати, унапређивање квалитета понуде, нивоа и стандарда опремљености и подстицање посебних програма који доприносе повећању квалитета у туризму и областима сродним туризму.

 (3) Уредба, као и остала попратна документација у вези са Конкурсом  доступна је на интернет страници Министарства, односно на „web“ порталу Владе Републике Српске: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mtt/Pages/Default.aspx (Јавни конкурс за пројекте у туризму).

II

            Намјенска средства за развој туризма се додјељују у појединачном износу (по једном пројектном приједлогу) до 30.000,00 КМ.

III

(1) Право на финансирање пројеката из намјенских средстава  из тачке I овог Конкурса имају субјекти – корисници регистровани у Републици за обављање дјелатности туризма и угоститељства или са туризмом повезаних дјелатности и то :

 1. привредна друштва и предузетници,
 2. физичка лица која обављају дјелатност у сеоском домаћинству или обављају угоститељску дјелатност изнајмљивањем апартмана, кућа за одмор, односно соба за изнајмљивање, односно пружају угоститељске услуге у приватном смјештају,
 3. удружења, невладине организације и остале непрофитне организације,
 4. пољопривредне задруге,
 5. јединице локалне самоуправе и туристичке организације града или општине, односно међуопштинске туристичке организације и остале јавне установе и правна лица основане на нивоу јединице локалне самоуправе и
 6. Републичке управне организације, те јавне установе и јавна предузећа основана од стране Владе Републике Српске.

IV

(1) Субјекти из тачке III овог Kонкурса обавезни су да испуне опште и посебне услове за финансирање пројеката из намјенских средстава.

(2) За учествовање на Конкурсу, субјекти из тачке III овог Kонкурса дужни су да  Министарству трговине и туризма доставе Пријаву подносиоца и Пријаву пројекта за додјелу намјенских средстава на прописаним обрасцима у складу са  Упутством о облику и садржају пријаве подносиоца и пријаве пројекта за додјелу намјенских средстава за развој туризма. Обрасци  Пријаве подносиоца и Пријаве пројекта доступни су на интернет страници Министарства на начин како је то наведено у тачки I подтачка (3) Конкурса.

(3) Субјекти из тачке III овог Kонкурса достављају  Пријаву подносиоца у једном примјерку, а Пријаву пројекта достављају у одговорајућем броју примјерака у зависности од броја пројектних приједлога са којим аплицирају, на начин да се за сваки пројектни приједлог доставља једна Пријава пројекта.  Сваки појединачни подносилац пријаве може доставити максимално 3 (три) пројектна приједлога, односно три Пријаве пројекта.

(4) Уз Пријаву подносиоца и Пријаву пројекта  прилаже се општа документација којом се доказује испуњеност општих услова за учествовање на Конкурсу у складу са Уредбом, и то:

 1. овјерена копија извода о упису у регистар надлежног органа (орган јединице локалне самоуправе, регистарски суд, републички орган управе, Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге или други орган) зависно од облика организовања подносиоца пријаве,
 2. овјерена копија рјешења о регистрацији код Пореске управе Републике Српске или увјерења о регистрацији ПДВ обвезника код Управе за индиректно опорезивање БиХ (тзв. ЈИБ или ПДВ број),
 3. овјерена копија увјерења Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама, не старије од 90 дана од дана расписивања Конкурса,
 4. копију уговора о отвореном жиро – рачуну подносиоца пријаве,
 5. оригинал или овјерена копија потврде надлежног суда да над привредним друштвом није покренут поступак стечаја или ликвидације (само за привредна друштва),
 6. доказ о обезбијеђеним изворима финансирања пројекта, као што су: уговор о кредиту, уговор о суфинансирању пројекта, изјава подносиоца пријаве о висини сопствених средства или изјава других правних или физичких лица о средствима која ће се уложити у пројекат,
 7. пројектни приједлог који мора бити сачињен у складу са Упутством о методологији израде пројектног приједлога које је доступно на интернет страници Министарства, на начин како је то наведено у тачки I подтачка (3) Конкурса,
 8. извјештај о утрошку буџетских средстава која су додијељена у години која претходи години за коју је расписан Конкурс са комплетном документацијом, осим у случајевима уколико подносилац пријаве није финансиран од стране Министарства у претходној години, или је достављен извјештај о утрошку средстава из претходне године прије расписивања овог Конкурса, као и у случају уколико Министарство није дозначило средства по потписаном Уговору и
 9. доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 20,00 КМ према тарифном броју 81. Закона о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11, 103/11 и 67/13), изузев за субјекте који су према члану 13. Закона о републичким таксама ослобођени плаћања административне таксе. Административна такса се уплаћује за сваки појединачни пројектни приједлог, односно уз сваку Пријаву пројекта.

V

(1)Поред опште документације из тачке IV Конкурса, уз Пријаву подносиоца и Пријаву пројекта доставља се и посебна документација којом се доказује испуњеност посебних услова за учествовање на Конкурсу у складу са Уредбом у зависности од предмета пројекта и врсте пројектне активности из  тачке I подтачке (2) Конкурса, и то:

 1. Уколико подносилац пријаве/захтјева за финансирање односно суфинансирање пројектне активности који подразумијева изградњу инфраструктуре и супраструктуре од значаја за развој туризма и угоститељства, набавку опреме или израду пројектне документације која подразумијева изградњу инфраструктуре и супраструктуре од значаја за развој туризма и угоститељства, односно пројектна активност подразумијева/захтјева одобрење или власничко право над одређеној непокретности, потребно је да Министарству достави и:

1.1 доказ о правном основу коришћења непокретности (копија извода из јавне евиденције непокретности, копија уговора или акта надлежног органа којим се доказује основ коришћења непокретности) и

1.2. предрачуне са спецификацијом трошкова или уговоре као до­каз о потребним финансијским сред­стви­ма од добављача услуга или други одговарајући доказ на основу којег је могуће оправдати износ тражених/наведених средстава за набавку робе, ма­те­ри­ја­ла, опре­ме или из­вр­ше­не услу­ге. Предрачуни морају покрити тражени износ средстава од Министарства трговине и туризма која су наведена у Пријави пројекта и

 1. Уколико подносилац пријава захтјева финансирање, односно суфинансирање осталих пројектних активности из тачке I подтачке (2) Конкурса, потребно је да Министарству достави предрачуне са спецификацијом трошкова или уговоре као до­каз о потребним финансијским сред­стви­ма од добављача услуга или други одговарајући доказ на основу којег је могуће оправдати износ тражених средстава за финансирање. Предрачуни морају покрити тражени износ средстава од Министарства трговине и туризма која су наведена у Пријави пројекта.

VI

            (1) Пријава подносиоца, Пријава пројекта и општа и посебна докумеnација достављају се у штампаном облику.

            (2) Изузетно, поједина документација која се може приложити уз Пријаву пројекта, као што је: Студија изводљивости, идејно рјешење,  пројектна документација за грађевинске – инфраструктурне пројекте, скице, картографски прикази и сл.., може се доставити и у електронском облику на преносном медију као што је CD, DVD, USB.

VII

(1) Поступак оцијене испуњености формално-правних услова за учествовање на Конкурсу и  вредновања пројектних приједлога извршиће Комисија  за спровођење поступка додјеле намјенских средстава за развој туризма у скалду са чл. 8 и 13. Уредбе.

(2) Критеријуми за финансирање пројеката из намјенских средстава прописани су у члану 9. Уредбе, а разрађени у Упутству министра трговине и туризма о правилима бодовања пројеката у туризму, које је доступно на интернет страници Министарства, на начин како је то наведено у тачки I подтачка (3) Конкурса.

VIII

(1) Конкурс ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“, у „Службеном гласнику Републике Српске“ и  на интернет страници Министарства.

(2) Рок за подношење Пријаве подносиоца и Пријаве пројекта на Конкурс је 30 дана од дана његовог објављивања у  „Службеном гласнику Републике Српске“.

(3) Пријаве, са пратећом документацијом подноси се на адресу: „Влада Републике Српске, Министарство трговине и туризма – Комисија“, Трг Републике Српске број 1., 78 000 Бања Лука или непосредно на Централни протокол Владе Републике Српске, односно на протокол Министарства трговине и туризма у коверти, са обавезном назнаком „Јавни конкурс за финансирање пројеката из области туризма у 2016. години“.

             (4) Све додатне информације у вези са конкурсом  могу се добити у Министарству трговине и туризма, сваким радним даном  од 07.30 до 15.30 сати, на телефон број: 051/338-764 и 051/338-740.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s