Linkovi

http://www.vladars.net VLADA REPUBLIKE SRPSKE

http://www.irbrs.net INVESTICIONO RAZVOJNA BANKA REPUBLIKE SRPSKE

http://www.rars-msp.org REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

http://www.alvrs.com/v1/ SAVEZ OPŠTINA I GRADOVA REPUBLIKE SRPSKE

http://www.blberza.com BANJALUČKA BERZA

http://www.esrpska.com PORTAL JAVNE UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE

http://www.komorars.ba PRIVREDNA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE

http://www.business-rs.ba PRIVREDNI REGISTAR REPUBLIKE SRPSKE

http://www.koncesije-rs.org/lat/ KOMISIJA ZA KONCESIJE REPUBLIKE SRPSKE

http://www.ceftatradeportal.com CEFTA PORTAL

http://www.aidrs.org AGENCIJA ZA INFORMACIONO DRUŠTVO REPUBLIKE SRPSKE

http://www.rzs.rs.ba REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE SRPSKE

http://www.komorabih.ba SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE

http://www.mvteo.gov.ba MINISTARSTVO SPOLJNE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BIH

http://www.fipa.gov.ba AGENCIJA ZA UNAPREĐENJE INOSTRANIH INVESTICIJA U BIH

http://www.poreskaupravars.org PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE

http://www.uino.gov.ba UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE

Evropska unija – EU PROGRAMI I FONDOVI U BIH

Trenutno dostupni EU programi za BIH a na koji pravo učešća imaju institucije i organizacije sa lokalnog nivoa su sljedeći:

IPA 2007-2013

IPA 1 KOMPONENTA – izgradnja i jačanje institutcija i moguće koristiti za infrastrukturu TBP ukoliko GRAD kao vlasnik TBP BL sa CIDEA, a preko Ministarstva industrije,energetike i rudarstva, može da kandiduje projekat za dio infrastukture za koji je sva potrebna dokumentacija spremna i to u toku procesa programiranja za IPA naredne godišnje programe.

IPA 2 KOMPONENTA – prekogranična saradnja sa Hrvatskom, samo projekti tehničke podrške i tzv “meki „ projekti koji se odnose na uspostavljanje prekograničnih partnerstava i unapređenje kapaciteta ljudskih resursa, izradu dokumentacije,studija, programa i slično. U prethodna dva poziva dostupan maksimalan iznos EU granta po projektu sa BIH strane je 300 000€, i najmanje 15% kofinansiranja od strane aplikanta).

Ostale 3 komponente IPA Programa trenutno nisu dostupne za BIH aplikante. Nakon što BIH dobije status kandidata otvoriće se za BIH aplikante i ostale 3 komponete a to su: regionalni razvoj, ljudski resursi, i ruralni razvoj.

SEE PROGRAM – namjenjen za strateške projekte na nivou jugoistočne Evrope (mala sredstva na raspolaganju za BIH partnere, oko 120 000 € je moguće dobiti (potrebno 15% kofinansiranja od strane BIH aplikanta) u projektu ukupne vrijednosti od 2, 5 do 3 miliona €.

MED PROGRAM – za strateške projekte na nivou jugoistočne Evrope (mala sredstva na raspolaganju za BIH partnere, oko 50 000€ moguće po projektu dobiti (potrebno 15% kofinansiranja od strane BIH aplikanta)

IPA JADRANSKI PROGRAM – samo za strateške projekte zamalja koje se naslanjaju na Jadransko more (mala sredstva na raspolaganju, oko 110 000 € moguće dobiti po projektu uz 15% kofinansiranja).

Izvor:

http://www.europa.ba

Švedska ambasada u BIH i Švedska razvojna pomoć – SIDA U BIH

SIDA- Švedska agencija za međunarodnu saradnju

Referentni dokument: Švedska razvojna saradnja sa BIH za 2011-2014

Sektori

Demokratija, ljudska prava i ravnopravnost polova – sa fokusom na sektor pravosuđa i lokalne administracije

Razvoj tržišta – ekonomski razvoj kroz jačanje konkurentnosti i uslova za razvoj malih i srednjih preduzeća, zapošljavanje i učešće žena u ekonomskom razvoju

Održiva infrastruktura i životna sredina – sa fokusom na unaprijeđenu lokalnu infrastrukturu u oblasti vodosnabdjevanja, tretiranja otpadnih voda i upravljanja čvrstim otpadom

Projekti u BIH

Demokratija, ljudska prava i ravnopravnost polova

•Reforma javne uprave , http://www.parco.gov.ba/eng

•Podrška državnom sudu , http://www.sudbih.gov.ba

•Podrška međunarodnoj komisiji za nestale, http://www.ic-mp.org

•Program Upravne odgovornosti – GAP, http://www.bihgap.ba

•Podrška organizacijama civilnog društva, Kvinna till kvinna (www.itktk.se) i Civil Rights Defenders (former Swedish Helsinki Committee; http://www.civilrightsdefenders.org

•Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana, http://www.figap.ba

•Izgradnja opštinskih saveza BIH

•Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave (MTS) u okviru programa UNDP, izrada i instituncionalizacija održivog modela obučavanja službenika vlasti na lokalnom nivou

•Osnaživanje razvoja u ruralnim područjima (PERA) je projekat jačanja uprave na lokalnom nivou, u 100 sela, s ciljem njihovog integrisanja u cjelovit razvoj BIH

Razvoj tržišta

•Jačanje intervencija za ubrzano jačanje tržišta FIRMA, http://www.firmaproject.ba,

uz kofinansiranje USAIDa

•Jačanje tržišta u poljoprivredi-FARMA, http://www.bosniafarma.ba,

uz kofinansiranje USAIDa

•Sistem kreditinih garancija za mala i srednja preduzeća, uz kofinansiranje USAIDa

•Podrška lokalnim razvojnim organizacijama u projektima podrške zapošljavanju,jačanju poslovnog okruženja, prostup EU tržištu, zapošljavanje i ekonomsko učešće žena, (CREDO)

•Podrška projektima sa ciljem da ojačaju poslovnu klimu i uklone birokratske prepreke za razvoj biznisa i rast zapošljavanja.

•Projkat sigurnosti hrane u BIH, prilagođavanje standardima EU

Održiva infrastruktura i životna sredina

•Podrška kroz saradnju sa međunarodnim bankama za razvoj, EBRD, WB, EIB

•Mogućnost podrške strateškom planiranju vezanom za životnu sredinu na različitim nivoima BIH administracije

•Upravljenje čvrstim otpadom, http://www.bih-waste.se

Način podrške vezano za vodosnabdjevanje i tretiranje otpadnih voda će biti razvijen u toku planskog perioda.

Izvor: http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Sarajevo/Development-Cooperation/International-Development-Cooperation/

http://www.sida.se/English/

Direkcija za evropske inegracije

http://www.dei.gov.ba

EBRD – Evropska banka za obnovu i razvoj

BAS Program – Business advisory servise – Savjetovanje u biznisu

Korisnici: privatna mikro i MSP, do 250 zaposlenih, sa većinskim lokalnim vlasništvom.Program omogućava pristup lokalnom konsultanskim uslugama, na bazi podjele troškova, pružajući grant u iznosu do 10 000€ (25% do 75 %) ukupnih projektnih troškova (nije namjenjem za preduzeća iz sektora finansija, vojne industrije i usluga, industrije duvana i klađenja).

BAS sektori za koje preduzeća mogu da podnesu zahtjev:

•Analiza tržišta i planiranje: istraživanje tržišta, pregled, razvojna strategija,brendiranje, promotivni materijal, websajt dizajn

•Razvojno planiranje: Poslovno i strateško planiranje, plan proširenja-diverzifikacije,analiza troškova, finasijski menadžment

•Studije izvodljivosti

•Traženje partnera: dobavljači, investitori, kupci, uporavljanje nabavkama

•Reorganizacija-restruktuiranje:organizacioni razvoj, menadžment ljskih resursa, sistem prodaje-distribucije, upravljanje logistikom

•Kompjuterski finansijski-upravljački sistemi: sistem upravljanja finansijama, CRM i ERP sistem

•Poljoprivreda: žitarice, stočarstvo i upravljanje zemljištem

•Kompjuterski sistemi u preradi: Kompjuterski dizajn (CAD), kompjuterski paketi za preradu (CAM), modeliranje

•Inženjerske studije: arhitektonski projekat, optimiziranje prostora, dizajn IT infrastruktura,

•Izbor mašina-opreme, instalacija

•Upravljanje kvalitetom i certifikacija: ISO 9000 – 27 000, HACCP

•Energetska efikasnost i životna sredina: energetski audit, obnovljiva energija, uticaj na

životnu sredinu, integrisano zagađenje.

WIB Program – Program Žene u Biznisu

Korisnici: preduzeća koja vode žene, ili su žene većinski vlasnici, ili je većina zaposlenih ženska populacija, start up preduzeća koja vode žene, do 500 zaposlenih, koja imaju mogućnost da plate 10 do 75% neto vrijednosti projekta. Program omogućava pristup lokalnom konsultanskim uslugama, na bazi podjele troškova, pružajući grant u iznosu do 10 000€ (25% do 90 %) ukupnih projektnih troškova (nije namjenjem za preduzeća iz sektora finansija, vojne industrije i usluga, industrije duvana i klađenja).

Sektori koji mogu biti podržani konsaltingom su isti kao u gore navedenom BAS programu.

EGP – Entreprise Growth Program – Program za rast preduzeća

Korisnici: mala, srednja i velika privatna preduzeća u domaćem vlasništvu (100-500 zaposlenih, najmanje milion € godišnji promet) kojima je potrebna transformacija a samim tim jačanje kapaciteta senior menadžera za rad sa konkurentnim okruženjem i po pravilima tržišne ekonomije. EGP savjetnici su iskusni direktori sa najmanje 15 godina iskustva u menadžmentu kompanije u datom sektoru i koji dolaze iz razvijenih zemalja sa ciljem da prenesu upravljačka i tehnička znanja kombinujući ih sa korporativnim upravljanjem i iskustva u trgovini. RGP baza sadrži oko 3000 senior savjetnika (SIA), specijalista u raznim oblastima.

Poslije zahtjeva EGP tim ocjenjuje prihvatljivost preduzeća kao i ekperta i stavlja na raspolaganje 60 radnih dana ekpertu u periodu od 18 do 24 mjeseca.

Preduzeće treba da učestvuje sa najmanje 10% ukupnih troškova.

Preduzeće ne dobija novac od donacije nego su troškovi savjetnika SIA direktno plaćeni iz donacije.

Izvor: http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/sbs/where/bosnia.shtml

Svjetska Banka

Referentni dokument: Strategija partnerstva s BIH 2012-2014

Konkurentnost – podrška ekonomskom rastu kroz rješavanje nekih od prepreka konkurentnosti i bržem rastu prozvodnje

Uključenost – Bolje usluge ugroženim grupama i fiskalna održivost socijalne pomoći siromašnim

Održivost životne sredine – održivo korištenje prirodnih resursa, poput vode i šume,prilagođavanje klimatskim promjenama i održivi opštinski razvoj.

Podrška evropskim integracijama

Trenutno su aktivni projekti u sljedećim sektorima:

Pristup finansijama za MSP, upravljanje čvrstim otpadom, odvođenje otpadnih voda i zaštita od poplava, zdravstveni sektor , poljoprivreda i ruralni razvoj, infrastrukt

http://www.un.ba/bih/stranica/o-bih

UNDP

Referentni dokument: Programski dokument za BIH 2010-2014 i Akcioni Plan 2010-

2014

Sektori:

Demokratsko upravljanje

•Reforma javne uprave (strateško planiranje, upravljanje ljudskim resursima i eupravljanje),lokalno upravljanje, razvoj kapaciteta svih nivoa administracije.Demokratsko upravljanje, ljudska prava, žene u javnoj upravi i gender. Participativan proces planiranja i razvoj kapacitata za pružanje javnih usluga. Pravosuđetransnacionalni projekti u pravosuđu-fokus sudovi nižeg nivoa, pomirenje i podrška svjedocima.

Socialna uključenost

•Postizanje milenijumskih razvojnih ciljeva i ciljeva u procesu pristupanja EU,socijalne analize po polu, socijalna statistika, jačanje kapaciteta politike ljudskih prava, rad na lokalnom nivou i međukulturno razumjevanje. Razvoj kapaciteta Odjeljenja za ekonomski razvoj, statističkih agencija, ministarstava finansija i trezora i ministarstava civilnih poslova. Prevencija nasilja nad ženama. Smanjenje siromaštva sa fokusom na dato područje uključujući privatni sektor i zapošljavanje mladih.

Životna sredina

•Usklađivanje Vladinih mjera sa međunarodnim konvencijama i EU regulativom u vezi sa klimatskim promjenama, zaštiti biodiverziteta i održivom razvojem.Regionalni nivo – biodiverzitet i iskorjenjivanje “hot spots” – zarišta. Lokalni nivo uključuje razvoj i implementaciju akcionih planova vezanih za životnu sredinu.

Sigurnost Ljudi

•Deminiranje i uništavanje oružja i jačanje kapaciteta. Jačanje institucija,formiranje koordinacionog tijela za upravljanje u vrijeme katastrofa.

HIV/AIDS-jačanje kapcitata resornih ministarstava zdravlja i nevladinog sektora.

Regionalni projekti – Undp predlaže da nastavi rad na subregionalnom nivou u oblasti reforme javnog sektora, e – uprave, životne sredine i jednakosti polova u saradnji sa regionalnim tijelima kao Savjet za regionalnu saradnju.

Izvor: http://www.undp.ba/index.aspx?PID=13

Češka ambasada i Czda – Češka razvojna agencija

Click to access FINAL__Development_Cooperation_Strategy_2010_2017.pdf

USAID – Američka agencija za međunarodni razvoj

http://transition.usaid.gov/ba/edo/edomain.htm

Japanska ambasada u BiH i Japanska organizacija za razvojnu saradnju

Izvor: http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/BHS/EconomicGAGP.html

Norveška ambasada u BIH

Fond Ambasade Kraljevine Norveške u BIH

http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/about_mfa/grants/calls_proposals.html?id=612816

http://www.norveska.ba/Embassy/Embassy_Fund/-Application-for-Embassy-Fund-2012/

GIZ – Njemačko društvo za međunarodnu saradnju

http://www.giz.de/en/worldwide/289.html

ORF – Otvoreni regionalni fond

http://www.kfwentwicklungsbank.de/ebank/DE_Home/Laender_und_Programme/Europa/Bosnin-Herzegowina/index.jsp

Švajcarska ambasada i švajcarska razvojna pomoć – SDC, SECO u BIH

http://www.swiss-cooperation.admin.ch/bosniaandherzegovina/

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s