Drugi poziv za prijavu projekata u okviru BACID fonda

austrian-dc

U okviru BACID fonda, čiji je fokus na izgradnji kapaciteta entitetskog i opštinskog nivoa vlasti za transpoziciju i sprovođenje pravne tekovine Evropske unije, a koji finansira Austrijska razvojna agencija, objavljen je Drugi poziv za prijavu projekata.

Program obezbjeđuje podršku za finansiranje prihvatljivih aktivnosti koje mogu uključiti: ekspertsku podršku i mentoring, održavanje radionica, seminara i obuka, te izradu izvještaja, istraživanja, studija i drugih dokumenata. Okvirni budžet predloženih projekata u okviru jednog poziva iznosi 30.000 evra a maksimalni grant po jednoj aktivnosti iznosi 6.000 evra.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog poziva su: zdravlje i socijalna zaštita, izgradnja kapaciteta – ljudski resursi, zeleni gradovi, upravljanje rizikom od katastrofa, turizam, kulturno nasljeđe, kultura i kreativne industrije, industrijsko restrukturiranje, opštinske finansije, održiva uprava, usluge od javnog interesa, promocija gradova i održiva urbanizacija.

Poziv za podnošenje projekata otvoren je do 21. oktobra 2015. godine. Kompletirani prijedlozi projekata trebaju biti dostavljeni elektronskom poštom na adresu bacid@kdz.or.at cc r.rosic@meoi.vladars.net d.telic@meoi.vladars.net (u skladu sa Odlukom o načinu koordinacije u procesu evropskih integracija i međunarodne saradnje, a u cilju evidentiranja učešća aplikanata iz Republike Srpske).

U prilogu je kompletan aplikacioni paket, a dodatne informacije o programu BACID mogu se pronaći posredstvom linka Guidelines and Application Package https://www.kdz.eu/de/content/guidelines-and-application-package

pdf-ikona0 2nd Call BACID Guidelines PUBLISHED_0 (1)

pdf-ikona3 Call BACID Grant Contract template

ex_ikona1 BACIDApplicationForm_MODIFIED

word_logoPartnership AgreementTemplate

Za razvoj pametnih gradova na Z. Balkanu dostupno 30.000 eura

Za razvoj pametnih gradova tzv. Smart City na području Zapadnog Balkana iz programa „Building Administrative Capacities in the Danube Region and Western Balkans“ (BACID) dostupno je 30.000 eura. Najveći iznos koji aplikanti mogu dobiti po projektu je 6.000 eura. Ovo je prvi od šest poziva koji će biti raspisan u sljedeće tri godine.

Rok za prijavu aplikacija za prvi poziv je 11. svibanj/maj 2015.

Austrian DC

Program financira Austrijska razvojna agencija (Austrian Development Agency -ADA) a njim upravlja Austrijsko udruženje gradova i i opština i Javni administrativni istraživački centar. Putem BACID-a želi se dati podrška malim aktivnostima koje se odnose na razmjenu znanja između austrijskih partnera u javnoj administraciji i zemalja Dunavske regije i Zapadnog Balkana.

Cilj BACID-a je takođe da ojača kapacitete vlasti u zemljama koje nisu članice EU-a kao što je Zapadni Balkan i Moldavija kako bi mogle implementirati pravne tekovine EU-a, relevantne za lokalnu/državnu vlast. Ovo će, smatraju, biti postignuto izgradnjom infrastruktrue i saradnjom u cilju promocije procesa demokratizacije i regionalnog razvoja.

BACID pokriva različite oblasti koje su definisane kao prioritetne u okviru EU strategije za Dunavsku regiju (EUSDR).

bacid_1

U okviru prioriteta „Urbana platforma Dunavske regije“ koja je ustanovljena kao platforma ujedninjenih gradova, gradskih mreža i asocijacija u Dunavskoj regiji koji idu za ciljevima EU 2020 strategije koji se odnosi na pametni, održivi i inkluzivni rast uključujući tri prioritetne oblasti-Pametni gradovi, Održivi gradovi i Inkluzivni gradovi.

Sa prvim pozivom, koji je već objavljen, obuhvaćeni su temetski prioriteti iz oblasti „Smart City“koji podrazumijevaju uvođenje:

– E-vlada i uvođenje informaciono-komunikacionih tehnologija;

– Energija;

– Upravljanje;

– Mobilnost u saobraćaju, Stambena izgradnja;

– Lokalni ekonomski razvoj;

– Moderno upavljanje;

– Prostorno planiranje;

– Urbana obnova.

Iako se, navodi se u aplikacijskom dokumentu, u sklopu ovog poziva može aplicirati sa projektima i iz drugih navedenih prioritetnih oblasti, projekti koji se budu odnosili na oblast Smart City imat će prednost prilikom selekcije.

Projektni prijedlozi bi se trebali odnositi na aktivnosti koje donose inovacije zemlji u smislu omogućavanja javne administracije da uvede i podrži inovativne tehnike i metode u oblasti navedenih prioritetnih tema.

Napominje se takođe da će duge identificirane teme koje su navedene imati prioritet u pozivima koji budu slijedili.

Kroz ovaj program mogu se finansirati aktivnosti kao što su ekspertska podrška i mentoring, radionice, seminari i treninzi, elaboracijski izvještaji, studije, analize i drugi dokumenti.

Zemlje koje mogu sudjelovati u ovom programu osim BiH su: Albanija, Makedonija, Srbija, Crna Gora, Kosovo i Moldavija.

Za ova sredstva mogu aplicirati privatna i fizička lica/osobe te pravna lica, bilo iz biznis sektora ili NVO-a, iz Austrije. Partneri u ciljnim zemljama zapadnog Balkana i Moldavije mogu biti javne institucije, NVO-i, regionalne organizacije, gradovi, organizacije civilnog društva…

pdf-ikonaBACID GuidelinesFINAL

pdf-ikonaBACID Grant Contract template

word_logoPartnership AgreementTemplate

ex_ikona1 BACIDApplicationFormPublished_0

Veza:  http://kdz.eu/de/content/about-bacid