Rezultati javnog poziva za učešće u sanaciji i obnovi komercijalne poljoprivredne proizvodnje – opštini Srbac 27 plastenika

cq5dam.web.540.390U skladu sa javnim pozivom EU Programa za oporavak od poplava koji za cilj ima dodijeliti bespovratnu pomoć fizičkim licima koja su pretrpila štetu od poplava u maju 2014. godine sa ciljem oporavka njihove ekonomske situacije u odabranim jedinicama lokalne samouprave, UNDP je oformio komisiju za ocjenjivanje pristiglih aplikacija iz jedinica lokalne samouprave iz FBiH, RS-a i Brčko distrikta BiH. Komisiju su sačinjavali:

• Predstavnik Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
• Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske;
• Predstavnik Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH;
• Predstavnik nevladinog sektora: Razvojna agencija NERDA Tuzla;
• Predstavnik nevladinog sektora: Agencija za razvoj grada Prijedora (PREDA);
• Dva predstavnika Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.

Komisija u gore navedenom sastavu je radila na ocjenjivanju aplikacija pristiglih iz jedinica lokalne samouprave Maglaj, Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Tuzla, Sanski Most, Živinice, Zenica, Srebrenik, Lukavac, Žepče, Bijeljina, Šamac, Doboj, Prijedor, Banja Luka, Modriča, Laktaši, Srbac, Šekovici, Vukosavlje, Donji Žabar, Čelinac i Distrikt Brčko.

Eliminatorni kriteriji po kojima su se birali korisnici uključuju dostavljanje dokumentacije kako slijedi:

• Kopija lične karte;
• Prijava CIPS (ne starija od 30 dana, original ili ovjerena fotokopija);
• Potvrda/prijava o pretrpljenoj materijalnoj šteti – općina/opština ili druga nadležna institucija;
• Kućna lista za stambenu jedinicu koja je pretrpila štetu;
• Dokaz o vlasništvu nad zemljištem: kopija ZK izvatka ili posjedovni list sa kopijom katastarskog plana na ime podnositelja/podnositeljke ili dokument na osnovu kojeg dokazuje postojanje prava (ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu, ugovor o poklonu, ugovor o korištenju, pravosnažno rješenje o nasljeđivanju) sa priloženim ZK ili posjedovnim listom sa kopijom katastarskog plana koji glasi na ime davaoca prava; Ugovor mora biti zaključen na najmanje 3 godine;
• Potvrda nadležne opštinske/općinske službe ili APIF-a prema mjestu prebivališta da je podnositelj/podnositeljka registrovan/a ili podnio/podnijela zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u skladu sa pravilnikom o registraciji poljoprivrednih gazdinstava;
• Ukoliko je osoba koja aplicira samohrani roditelj potrebno dostaviti sljedeće dokumente: Dokaz da se radi o samohranom roditelju (smrtni list supruga/e, rješenje o razvodu i rodni list djeteta/djece).

Kriteriji koji su inicijalno bili navedeni kao eliminatorni, a isključeni su po odluci komisije zbog nedovoljnog broja aplikanata koji su dostavili ovu dokumentaciju su:

• Potvrda sa biroa za sve nezaposlene članove domaćinstva ne starija od 30 dana; sa potvrdom dostaviti i potvrdu o socijalnom statusu članova domačinstva koju može izdati biro za zapošljavanje ili druga relevantna ustanova;
• Okvirna procjena štete na poljoprivrednom dobru od strane općine/opštine ili druge nadležne institucije.

Također, komisija je bodovala sve pristigle prijave na osnovu dodatnih kriterija kako bi se kvalitetnije ocijenile pojedinačnih prijava. Dodatni kriteriji uključuju bodovanje:

a. Broja osoba koja žive u domaćinstvu sa podnositeljem/podnositeljicom prijave
b. Broja osoba u domaćinstvu koji su nezaposleni,
c. Da li je podnositelj/podnositeljica prijave samohrani roditelj.

U skladu sa navedenim, bodovanje je izvršeno na osnovu sljedećih kriterija:

• Domaćinstva gdje su svi članovi nezaposleni su dobila 200 bodova;
• Domaćinstva gdje je samo jedan član domaćinstva zaposlen su dobila 100 bodova;
• Domaćinstva sa dva ili više zaposlenih članova nisu dobila bodove.

Bodovanje po broju članova domaćinstva je izvršeno po sljedećem principu:

• Domaćinstva sa manje od 5 članova su dobila 0 bodova;
• Domaćinstva sa 5 članova su dobila 75 bodova;
• Domaćinstva sa 6 članova su dobila 125 bodova;
• Domaćinstva sa 7 članova su dobila 150 bodova.

Bodovanje po statusu samohranog roditelja je izvršeno po sljedećem principu:

• Podnositelj/podnositeljica prijave je samohrani roditelj 150 bodova;
• Podnositelj/podnositeljica prijave nije samohrani roditelj 0 bodova.

Prijave koje su pristigle na javni poziv iz jedinice lokalne samouprave koje nisu bile uključene u javni poziv nisu bodovane.

Na osnovu kriterija za vrednovanje i bodovanje prijava, komisija je jednoglasnom odlukom predložila rang listu pristiglih prijava. Nakon toga je izvršena terenska verifikacija svih predloženih učesnika u projektu kako bi se potvrdila njihova prijava.

Odluka komisije je finalna, izuzev u slučajevima gdje su se naknadnom terenskom verifikacijom korisnicima utvrdile neregularnosti između informacija dostavljenih u prijavi i stvarnog stanja u domaćinstvu. U tim slučajevima, komisija je zadržala pravo isključenja podnositelja/podnositeljice sa liste korisnika, te su se uvrštavali dodatni korisnici koji su po osvojenim bodovima bili sljedeći na listi iz date jedinice lokalne samouprave.

Spisak Srbac_donacije za poplave

pdf-ikona2015-06-05 Lista korisnika Final

veza:http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2015/06/05/rezultati-javnog-poziva-za-u-e-e-u-sanaciji-i-obnovi-komercijalne-poljoprivredne-proizvodnje.html

Norveška ambasada – Poziv za dostavljanje prijava za dodjelu donacija u 2015.godini

Norveška_ambasada_BIHNorveška ambasada u Sarajevu objavljuje poziv za podnošenje prijava za dodjelu donacija iz Fonda Ambasade za Bosnu i Hercegovinu.

Pomoć se daje na godišnjoj osnovi. Trajanje projekta ne smije biti duže od 12 mjeseci, a vrijednost ne smije biti veća od 100.000 BAM. Fond ostaje otvoren dok sva raspoloživa sredstva ne budu potrošena. Informacije o zatvaranju Fonda Ambasade za 2015. godinu bit će objavljene na našoj internet stranici.

Prijave moraju biti u skladu sa ukupnim ciljevima i specifikacijama navedenim u daljem tekstu.

U slučaju prijava koje ne ispunjavaju uvjete Fonda Ambasade, Ambasada vas upućuje na druge šeme norveških donacija usmjerene za Zapadni Balkan. Molimo potencijalne podnosioce prijava da se upoznaju sa ovim uputstvima kako bi znali koja prijavna šema je ispravna u zavisnosti od prioritetne oblasti i veličine dotičnog projekta.

Informacije o drugim programima/fondovima možete naći ovdje i ovdje.

1.Prioritetne oblasti

Prioriteti za Fond Ambasade za 2015. godinu jesu aktivnosti kojima se podstiče:

• Mir i pomirenje pomoću kulture i umjetnosti, sporta, zapošljavanja, edukacije ili drugih aktivnosti.
• Demokratizacija, nezavisni mediji i sloboda govora.
• Reforma pravosuđa, uključujući borbu protiv korupcije.
• Reforma sektora sigurnosti i odbrane.
• Ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mjesta.
• Nacionalne manjine, djeca, invalidne osobe, mladi i žene su naročite važne ciljne grupe.
• Čista energija i klimatsko prilagođavanje.

Treba istaći sljedeće:

• Ravnopravnost spolova mora biti uključena u sve projekte i aktivnosti.
• Određeni stepen volonterizma treba uključiti u projektne aktivnosti.
• Nepotizam u procesu zapošljavanja neće se tolerisati.
• Nulta tolerancija za djela korupcije u projektima koje podržava Ambasada.

2. Pravo prijave

Institucije i organizacije iz javnog sektora i civilnog društva imaju pravo prijave. Pojedinci ne mogu podnositi zahtjev.

Generalno, sljedeći troškovi se neće pokrivati iz donacije:

• Finansiranje izvoza, uvoza ili plasiranje na tržište roba ili usluga.
• Tekući troškovi osim inicijalnih troškova u fazi osnivanja obično se neće pokrivati.
• Započinjanje aktivnosti u Norveškoj.
• Razvoj ili testiranje novih tehnologija.
• Transport humanitarne pomoći.

3. Podnošenje prijava i proces selekcije

Podnosioci prijava moraju popuniti formular za pomoć projektima koji se može naći ovdje

Ostali obavezni dokumenti su:

• Budžet – Koristite formular za budžet sa detaljnijim instrukcijama koji se može naći ovdje
• Instrukcije za plaćanje – Ime podnosioca prijave (organizacije), adresa podnosioca prijave, kontakt detalji (telefon, email), ime, funkcija i potpis ovlaštene osobe (pravnog zastupnika), ime banke u kojoj podnosilac prijave ima otvoren račun, broj računa.
Ambasada prednost daje kratkim i konciznim prijavama. Ukupan broj strana koje se podnose ne smije biti veći od 5. Prijave treba slati elektronski putem emaila na projects.sarajevo@mfa.no.

Iz Fonda Ambasade obično se daje pomoć projektima koji traju najviše godinu dana i ne prelaze 100.000 KM.

Ako je prijava odobrena, priprema se Ugovor u dva primjerka. Oba primjerka Ugovora potpisuje osoba ovlaštena da zastupa primaoca donacije. Jedan primjerak zadržava primalac donacije, a drugi se šalje u Ambasadu.

Postoji mogućnost da Ambasada Kraljevine Norveške u Sarajevu isplati dogovoreni iznos u KM u dvije rate ako se aktivnosti protežu na period od 12 mjeseci.

Podnosilac prijave je obavezan da odmah obavijesti Ambasadu ako dođe do većih promjena u dogovorenom planu rada tokom izvođenja projekta. Svaku značajniju promjenu Ambasada mora odobriti unaprijed.

Moguće je da predstavnici Ambasade posjete projekt tokom realizacije ili po završetku projekta.

Od primalaca sredstava se očekuje da učestvuju na godišnjem sastanku u organizaciji Ambasade. Eventualni troškovi vezani za ovo učešće trebaju biti uključeni u projektni budžet.

Norveška ambasada također želi obavijestiti podnosioce prijava da broj prijava za dodjelu donacije uveliko prevazilazi budžet Fonda Ambasade

4. Podnošenje izvještaja

Po okončanju aktivnosti, neiskorištena sredstva koja prelaze iznos od 250 KM vraćaju se na račun Ambasade Kraljevine Norveške.

Čim je projekt realiziran, a najkasnije 3 mjeseca nakon završetka aktivnosti, mora se podnijeti izvještaj Ambasadi Kraljevine Norveške, na adresu: Ferhadija 20, 71 000 Sarajevo ili putem emaila na projects.sarajevo@mfa.no.

Izvještaj mora sadržavati i narativni i finansijski dio. Formular izvještaja se nalazi ovdje
Podnosioci prijava koji ne budu slijedili ova pravila neće imati pravo na sredstva iduće godine.

Narativni izvještaj

Narativni izvještaj mora imati sljedeće elemente:

• Kratak rezime (projekt je proveden po planu i postignuti su planirani rezultati).
• Kratak opis aktivnosti.
• Opis postignutih rezultata (kvantitativnih i kvalitativnih), uključujući i izazove prilikom provođenja.
• Komentare o eventualnim odstupanjima od projektne dokumentacije (u sadržaju aktivnosti, vremenu, budžetu ili rezultatima).
• Komentare o eventualnom širem uticaju i naučenim lekcijama.
• Izvještaj se treba odnositi na opće i pojedinačne ciljeve navedene u odobrenoj prijavi.

U narativni izvještaj treba uključiti reference o različitim vrstama dodatnog materijala kojim se potvrđuje da su se aktivnosti održale (isječke iz štampe, program događaja, publikacije, avionske karte, fotografije, liste učesnika, itd.)

Finansijski izvještaj

U finansijskom izvještaju treba navesti sredstva potrošena na osnovu budžeta u prvobitnoj prijavi.

Kopije računa kojima se dokazuje potrošnja sredstava treba priložiti. Svaki račun treba biti numerisan i mora odgovarati trošku na koji se odnosi iz finansijskog izvještaja. Na zahtjev potrebno je pokazati Ambasadi originalne račune.

Ako postoje ozbiljna odstupanja od Ugovora, budžeta ili postignutih rezultata, izvještaj neće biti odobren. Može se tražiti povrat isplaćenog iznosa, djelimično ili u potpunosti.

Ostale informacije:

Prijave treba napisati na bosanskom, srpskom, hrvatskom ili engleskom jeziku.

Ukupan broj strana ne smije biti veći od 10 – formular za prijavu je ograničen na 5 strana, a dodatak ne smije biti veći od 5 strana.

Samo prijave primljene na email adresu navedenu u daljem tekstu bit će uzete u razmatranje.

Prijave koje ne ispune gore navedene uvjete – ili druge uvjete navedene na ovoj internet stranici – neće biti uzete u razmatranje.

Za sva pitanja u vezi sa Fondom Ambasade, kontaktirajte Ambasadu na: projects.sarajevo@mfa.no

word_logoNorwegian_Embassy_Application_Form

word_logoExample of Budget

word_logoS82Finalreport_Smallscalegrants

– See more at:

http://www.mreza-mira.net/14982-norveska-ambasada-fond-za-jacanje-civilnog-drustva-2015/#sthash.zPg9L9Ym.dpuf