Poziv za dostavljanje prijedloga projekata za finansiranje iz grantova EU

cq5dam.web.699.470Međunarodna organizacija rada (ILO) u okviru projekta koji finansira EU „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, objavljuje Poziv za dostavljanje konceptnih prijedloga za učešće u konkursu za dodjelu bespovratnih sredstava

Poziv je otvoren do 30. augusta 2016. godine za sve opštine i gradove u Bosni i Hercegovini (BiH), koji se mogu prijaviti u partnerstvu sa zavodima za zapošljavanje, akreditiranim obrazovnim institucijama, preduzećima, udruženjima građana uključujući lokalne i regionalne razvojne agencije, sindikatima, privrednim komorama itd.

Nastavite sa čitanjem

GRANTOVI: Poboljšanje konkurentnosti u sektoru jagodastog voća

USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane proizvođačke organizacije da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za unapređenje konkurentnosti i pristupa tržištima proizvođačkim organizacijama (PO) u sektoru jagodastog voća, te na taj način doprinesu uspostavljanju konkurentnog poljoprivrednog sektora.

1469023464-rfa-001-2016-improving-competitiveness-and-market-access-of-producer-organizations-pos-from-the-berry-sector

Nastavite sa čitanjem

Poziv za podnošenje aplikacija – Smart Start

Podrška uticaju civilnog društva kroz društveno preduzetništvo i inovacije u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj

POZIV ZA PODNOŠENJE APLIKACIJA

Rok za dostavu aplikacija

  1. juni 2016. godine
  2. Ciljevi i opis

 

smart

Smart Start je regionalni projekt, finansiran od strane Evropske unije – Program za civilno društvo i medije 2014-2015 (Podrška regionalnim tematskim mrežama organizacija civilnog društva).

Nastavite sa čitanjem

Treći javni poziv za prijavu za sufinansiranje projekata iz sredstava razvojnog fonda projekta CREDO Krajina

CREDO KRAJINAAgencija za razvoj preduzeća Eda, u okviru projekta CREDO Krajina koji finansira Švedska, objavljuje treći javni poziv za sufinansiranje projekata iz sredstava razvojnog fonda projekta CREDO Krajina.

Grant sredstva su namijenjena privrednim subjektima sa projektnog područja sa svojstvom pravnog lica koji u tom organizacionom obliku posluju najmanje dvije godine, pripadaju kategoriji malih i srednjih preduzeća i koji pripadaju sljedećim privrednim sektorima: prehrambena industrija (osim primarne poljoprivredne proizvodnje), metaloprerada, drvoprerada, kao i privredni subjekti sa svojstvom pravnog lica iz sektora proizvodnje kože i obuće bez obzira na veličinu privrednog subjekta. Grant sredstva su namijenjena za sufinansiranje projekata nabavke proizvodne i druge opreme, alata i softvera, a period implementacije projekta ne može biti duži od 2 mjeseca. Od svih korisnika se traži sufinansiranje u iznosu od najmanje 50% od vrijednosti projekta. Maksimalan iznos granta po projektu koji se može odobriti je 30.000 KM. Javni poziv je otvoren do 4. aprila 2016.

Nastavite sa čitanjem

Prvi poziv-Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora

I-IPACBCOtvoren je Prvi Poziv za dostavljanje projektnih priedloga – Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020. Opšti cilj programa: jačanje socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja u prekograničnom području za sprovođenje zajedničkih projekata i aktivnosti u okviru četiri prioritetne ose.

Nastavite sa čitanjem

Dobre prakse u obrazovanju – Poziv osnovnim školama u BiH

fond_otvoreno_drustvo

Fond otvoreno društvo BiH poziva osnovne škole u Bosne i Hercegovini da prijave primjere dobrih praksi koje su razvili i koje realizuju u svojim sredinama. Cilj poziva je da se prikupe, promovišu i javnosti predstave inovativne i održive školske prakse kojima se unapređuje kvalitet osnovnog obrazovanja u BiH.

Nastavite sa čitanjem

Poziv za iskazivanje interesa za pružanje konsultantskih usluga u okviru projekta ReGERD finansiranog od strane EU

sl_REGERDI – O PROGRAMU

Centar za ekonomski i ruralni razvoj – CERD, Banja Luka u saradnji sa Lokalnom akcionom grupom (LAG) SAVUS, opštinama Gradiška, Kozarska Dubica, Laktaši i Srbac, Razvojnom agencijom opštine Kozarka Dubica te Univerzitetsko-preduzetničkim centrom u Banjoj Luci u okviru projekta ReGERD finansiranog od strane Evropske Unije, koji implementira Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj – ACED, Banja Luka, ima namjeru da objavi Javni poziv za sufinansiranje savjetodavnih usluga poslovnih subjekata sa područja regije Sava GARDEN. Predmet Javnog poziva je sufinansiranje usluga poslovnog savjetovanja, poslovnim subjektima koji posluju na području regije Sava GARDEN (opštine u sastavu regije Gradiška, Kozarska Dubica, Laktaši i Srbac).

Nastavite sa čitanjem

Poziv jedinicama lokalne samouprave i mjesnim zajednicama za izražavanje interesa za učešće u projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“

Ciljevi javnog poziva za izražavanje interesa za učešće na projektu

UNDPProjekat “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (MZs)” (2015-2019) predstavlja zajedničku inicijativu i finansiran od strane Vlade Švedske i Vlade Švicarske, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom pravde Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza opština/općina i gradova. Nastavite sa čitanjem

Javni poziv za kandidovanje projekata – Horizont 2024

horizon2024Savez nevladinih organizacija, Savez za podršku ekonomsko socijalnog razvoja “Horizont 2024” u saradnji sa partnerskim poslovnim društvima, raspisuje javni poziv za kandidovanje projekata za “Međunarodnu konferenciju za investicije i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini i regiji.

Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata, koji se prezentuju na Međunarodnoj konferenciji za investicije i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini i regiji. Konferencija se planira održati u Sarajevu 26. i 27. novembra 2015 godine, prema programu Organizacionog odbora. Projekti mogu biti privatni i javno—privatni investicioni projekti.
Dvodnevna konferencija posvećena je unapređenju i prezentaciji ekonomskih potencijala i investicionih mogućnosti u Bosni i Hercegovini i regiji, poticaju brzog ekonomskog rasta i razvoja, konkurentnosti, izvoza, razvoja inovativnih rješenja i novih tehnologija, upoznavanju s primjerima najbolje prakse poslovanja, transfera znanja, umrežavanju poslovne zajednice na konkurentnom evropskom i svjetskom tržištu.

Pravo sudjelovanja

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe u Bosni i Hercegovini i inostranstvu (privredna društva, lokalna samouprava, javna poduzeća, ustanove, neprofitne organizacije i fizičke osobe).

Vrste projekata

Mogu se kandidovati projekti iz oblasti:

1) Energetike,

2) Industrije – proizvodno prerađivačke aktivnosti,

3) Građevinarstva,

4) Saobraćaja i infrastrukture,

5) Informaciono – komunikacionih tehnologija,

6) Poljoprivrede, ribarstva i šumarstva,

7) Finansijskog sektora (bankarstvo i osiguranje),

8) Turizma i

9)Trgovine

Sadržaj prijave aplikanta kod javnog poziva: Kompletan projekt – možete dostaviti u svim formama.

Osnovne karakteristike Profil projekta i naziv projekta, /Strateški plan (predmet, lokacija predložene investicije, ciljevi, ključne karakteristike i prednosti projekta), / Poslovni i finansijski plan, /Pokazatelj povrata investicije, /Plan investicija za konkretan investicioni projekat i za koji vremenski period.

Vrijednost projekata :Razmatraju se projekti koji imaju vrijednost od 100.000 do 5.000.000 KM.

Ocjena projekata

Svi aplikanti po javnom pozivu mogu dostaviti po dva projektna prijedloga.
Neće se uzeti u razmatranje projekti aplikanata koji ne dostave kompletne projekte Ocjenu projekata daje Komisija imenovana od strane Organizacionog odbora Međunarodne konferencije, samo za one projekte koji su zadovoljili sve preduslove i koji su prispjeli u zadanom roku. Način ocjene utvrdit će se posebnim aktom koji donosi Komisija. S odabranim aplikantima, zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama te drugim pitanjima u vezi sa prezentacijom projekta na međunarodnoj konferenciji.

Podnošenje prijava

Projekti se dostavljaju na email: info@horizon2024.org ili na adresu Saveza: Ferhadija 11, 71 000 Sarajevo, BiH. Rok za dostavljanje projekata je 04. 11. 2015. godine.

Sve informacije o Projektu i Savezu možete pronaći na web portalu:
http://www.horizon2024.org

Za sva dalja pitanja možete se obratiti kontakt osobi: sekretaru Dejan Radmilović i Ilham Lavić, na e-mail: info@horizon2024.org, te na broj 033/217-391 ili 061/522-271.

pdf-ikonaOtvoreni javni poziv – Horizont 2024