Javni poziv za kandidovanje projekata – Horizont 2024

horizon2024Savez nevladinih organizacija, Savez za podršku ekonomsko socijalnog razvoja “Horizont 2024” u saradnji sa partnerskim poslovnim društvima, raspisuje javni poziv za kandidovanje projekata za “Međunarodnu konferenciju za investicije i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini i regiji.

Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata, koji se prezentuju na Međunarodnoj konferenciji za investicije i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini i regiji. Konferencija se planira održati u Sarajevu 26. i 27. novembra 2015 godine, prema programu Organizacionog odbora. Projekti mogu biti privatni i javno—privatni investicioni projekti.
Dvodnevna konferencija posvećena je unapređenju i prezentaciji ekonomskih potencijala i investicionih mogućnosti u Bosni i Hercegovini i regiji, poticaju brzog ekonomskog rasta i razvoja, konkurentnosti, izvoza, razvoja inovativnih rješenja i novih tehnologija, upoznavanju s primjerima najbolje prakse poslovanja, transfera znanja, umrežavanju poslovne zajednice na konkurentnom evropskom i svjetskom tržištu.

Pravo sudjelovanja

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe u Bosni i Hercegovini i inostranstvu (privredna društva, lokalna samouprava, javna poduzeća, ustanove, neprofitne organizacije i fizičke osobe).

Vrste projekata

Mogu se kandidovati projekti iz oblasti:

1) Energetike,

2) Industrije – proizvodno prerađivačke aktivnosti,

3) Građevinarstva,

4) Saobraćaja i infrastrukture,

5) Informaciono – komunikacionih tehnologija,

6) Poljoprivrede, ribarstva i šumarstva,

7) Finansijskog sektora (bankarstvo i osiguranje),

8) Turizma i

9)Trgovine

Sadržaj prijave aplikanta kod javnog poziva: Kompletan projekt – možete dostaviti u svim formama.

Osnovne karakteristike Profil projekta i naziv projekta, /Strateški plan (predmet, lokacija predložene investicije, ciljevi, ključne karakteristike i prednosti projekta), / Poslovni i finansijski plan, /Pokazatelj povrata investicije, /Plan investicija za konkretan investicioni projekat i za koji vremenski period.

Vrijednost projekata :Razmatraju se projekti koji imaju vrijednost od 100.000 do 5.000.000 KM.

Ocjena projekata

Svi aplikanti po javnom pozivu mogu dostaviti po dva projektna prijedloga.
Neće se uzeti u razmatranje projekti aplikanata koji ne dostave kompletne projekte Ocjenu projekata daje Komisija imenovana od strane Organizacionog odbora Međunarodne konferencije, samo za one projekte koji su zadovoljili sve preduslove i koji su prispjeli u zadanom roku. Način ocjene utvrdit će se posebnim aktom koji donosi Komisija. S odabranim aplikantima, zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama te drugim pitanjima u vezi sa prezentacijom projekta na međunarodnoj konferenciji.

Podnošenje prijava

Projekti se dostavljaju na email: info@horizon2024.org ili na adresu Saveza: Ferhadija 11, 71 000 Sarajevo, BiH. Rok za dostavljanje projekata je 04. 11. 2015. godine.

Sve informacije o Projektu i Savezu možete pronaći na web portalu:
http://www.horizon2024.org

Za sva dalja pitanja možete se obratiti kontakt osobi: sekretaru Dejan Radmilović i Ilham Lavić, na e-mail: info@horizon2024.org, te na broj 033/217-391 ili 061/522-271.

pdf-ikonaOtvoreni javni poziv – Horizont 2024

Norveška ambasada – Poziv za dostavljanje prijava za dodjelu donacija u 2015.godini

Norveška_ambasada_BIHNorveška ambasada u Sarajevu objavljuje poziv za podnošenje prijava za dodjelu donacija iz Fonda Ambasade za Bosnu i Hercegovinu.

Pomoć se daje na godišnjoj osnovi. Trajanje projekta ne smije biti duže od 12 mjeseci, a vrijednost ne smije biti veća od 100.000 BAM. Fond ostaje otvoren dok sva raspoloživa sredstva ne budu potrošena. Informacije o zatvaranju Fonda Ambasade za 2015. godinu bit će objavljene na našoj internet stranici.

Prijave moraju biti u skladu sa ukupnim ciljevima i specifikacijama navedenim u daljem tekstu.

U slučaju prijava koje ne ispunjavaju uvjete Fonda Ambasade, Ambasada vas upućuje na druge šeme norveških donacija usmjerene za Zapadni Balkan. Molimo potencijalne podnosioce prijava da se upoznaju sa ovim uputstvima kako bi znali koja prijavna šema je ispravna u zavisnosti od prioritetne oblasti i veličine dotičnog projekta.

Informacije o drugim programima/fondovima možete naći ovdje i ovdje.

1.Prioritetne oblasti

Prioriteti za Fond Ambasade za 2015. godinu jesu aktivnosti kojima se podstiče:

• Mir i pomirenje pomoću kulture i umjetnosti, sporta, zapošljavanja, edukacije ili drugih aktivnosti.
• Demokratizacija, nezavisni mediji i sloboda govora.
• Reforma pravosuđa, uključujući borbu protiv korupcije.
• Reforma sektora sigurnosti i odbrane.
• Ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mjesta.
• Nacionalne manjine, djeca, invalidne osobe, mladi i žene su naročite važne ciljne grupe.
• Čista energija i klimatsko prilagođavanje.

Treba istaći sljedeće:

• Ravnopravnost spolova mora biti uključena u sve projekte i aktivnosti.
• Određeni stepen volonterizma treba uključiti u projektne aktivnosti.
• Nepotizam u procesu zapošljavanja neće se tolerisati.
• Nulta tolerancija za djela korupcije u projektima koje podržava Ambasada.

2. Pravo prijave

Institucije i organizacije iz javnog sektora i civilnog društva imaju pravo prijave. Pojedinci ne mogu podnositi zahtjev.

Generalno, sljedeći troškovi se neće pokrivati iz donacije:

• Finansiranje izvoza, uvoza ili plasiranje na tržište roba ili usluga.
• Tekući troškovi osim inicijalnih troškova u fazi osnivanja obično se neće pokrivati.
• Započinjanje aktivnosti u Norveškoj.
• Razvoj ili testiranje novih tehnologija.
• Transport humanitarne pomoći.

3. Podnošenje prijava i proces selekcije

Podnosioci prijava moraju popuniti formular za pomoć projektima koji se može naći ovdje

Ostali obavezni dokumenti su:

• Budžet – Koristite formular za budžet sa detaljnijim instrukcijama koji se može naći ovdje
• Instrukcije za plaćanje – Ime podnosioca prijave (organizacije), adresa podnosioca prijave, kontakt detalji (telefon, email), ime, funkcija i potpis ovlaštene osobe (pravnog zastupnika), ime banke u kojoj podnosilac prijave ima otvoren račun, broj računa.
Ambasada prednost daje kratkim i konciznim prijavama. Ukupan broj strana koje se podnose ne smije biti veći od 5. Prijave treba slati elektronski putem emaila na projects.sarajevo@mfa.no.

Iz Fonda Ambasade obično se daje pomoć projektima koji traju najviše godinu dana i ne prelaze 100.000 KM.

Ako je prijava odobrena, priprema se Ugovor u dva primjerka. Oba primjerka Ugovora potpisuje osoba ovlaštena da zastupa primaoca donacije. Jedan primjerak zadržava primalac donacije, a drugi se šalje u Ambasadu.

Postoji mogućnost da Ambasada Kraljevine Norveške u Sarajevu isplati dogovoreni iznos u KM u dvije rate ako se aktivnosti protežu na period od 12 mjeseci.

Podnosilac prijave je obavezan da odmah obavijesti Ambasadu ako dođe do većih promjena u dogovorenom planu rada tokom izvođenja projekta. Svaku značajniju promjenu Ambasada mora odobriti unaprijed.

Moguće je da predstavnici Ambasade posjete projekt tokom realizacije ili po završetku projekta.

Od primalaca sredstava se očekuje da učestvuju na godišnjem sastanku u organizaciji Ambasade. Eventualni troškovi vezani za ovo učešće trebaju biti uključeni u projektni budžet.

Norveška ambasada također želi obavijestiti podnosioce prijava da broj prijava za dodjelu donacije uveliko prevazilazi budžet Fonda Ambasade

4. Podnošenje izvještaja

Po okončanju aktivnosti, neiskorištena sredstva koja prelaze iznos od 250 KM vraćaju se na račun Ambasade Kraljevine Norveške.

Čim je projekt realiziran, a najkasnije 3 mjeseca nakon završetka aktivnosti, mora se podnijeti izvještaj Ambasadi Kraljevine Norveške, na adresu: Ferhadija 20, 71 000 Sarajevo ili putem emaila na projects.sarajevo@mfa.no.

Izvještaj mora sadržavati i narativni i finansijski dio. Formular izvještaja se nalazi ovdje
Podnosioci prijava koji ne budu slijedili ova pravila neće imati pravo na sredstva iduće godine.

Narativni izvještaj

Narativni izvještaj mora imati sljedeće elemente:

• Kratak rezime (projekt je proveden po planu i postignuti su planirani rezultati).
• Kratak opis aktivnosti.
• Opis postignutih rezultata (kvantitativnih i kvalitativnih), uključujući i izazove prilikom provođenja.
• Komentare o eventualnim odstupanjima od projektne dokumentacije (u sadržaju aktivnosti, vremenu, budžetu ili rezultatima).
• Komentare o eventualnom širem uticaju i naučenim lekcijama.
• Izvještaj se treba odnositi na opće i pojedinačne ciljeve navedene u odobrenoj prijavi.

U narativni izvještaj treba uključiti reference o različitim vrstama dodatnog materijala kojim se potvrđuje da su se aktivnosti održale (isječke iz štampe, program događaja, publikacije, avionske karte, fotografije, liste učesnika, itd.)

Finansijski izvještaj

U finansijskom izvještaju treba navesti sredstva potrošena na osnovu budžeta u prvobitnoj prijavi.

Kopije računa kojima se dokazuje potrošnja sredstava treba priložiti. Svaki račun treba biti numerisan i mora odgovarati trošku na koji se odnosi iz finansijskog izvještaja. Na zahtjev potrebno je pokazati Ambasadi originalne račune.

Ako postoje ozbiljna odstupanja od Ugovora, budžeta ili postignutih rezultata, izvještaj neće biti odobren. Može se tražiti povrat isplaćenog iznosa, djelimično ili u potpunosti.

Ostale informacije:

Prijave treba napisati na bosanskom, srpskom, hrvatskom ili engleskom jeziku.

Ukupan broj strana ne smije biti veći od 10 – formular za prijavu je ograničen na 5 strana, a dodatak ne smije biti veći od 5 strana.

Samo prijave primljene na email adresu navedenu u daljem tekstu bit će uzete u razmatranje.

Prijave koje ne ispune gore navedene uvjete – ili druge uvjete navedene na ovoj internet stranici – neće biti uzete u razmatranje.

Za sva pitanja u vezi sa Fondom Ambasade, kontaktirajte Ambasadu na: projects.sarajevo@mfa.no

word_logoNorwegian_Embassy_Application_Form

word_logoExample of Budget

word_logoS82Finalreport_Smallscalegrants

– See more at:

http://www.mreza-mira.net/14982-norveska-ambasada-fond-za-jacanje-civilnog-drustva-2015/#sthash.zPg9L9Ym.dpuf