Odobrena sredstva za savjetodavne usluge za četiri srbačke firme

REG1

U zgradi opštinske uprave u četvrtak su potpisani ugovori za pružanje savjetodavnih usluga za četiri poslovna subjekta sa područja srbačke opštine, u sklopu projekta ReGERD finansiranog od strane Evropske Unije. Ugovore su potpisala preduzeća: Mane komerc, Agrounija, Ensa BH i Tandem GD, a ukupna vrijednost savjetodavnih usluga iznosi 19.840 KM.

Nastavite sa čitanjem

Javni poziv za učešće u aktivnosti podizanja zasada malina kroz EU Program za oporavak od poplava

5354d0f1-17c4-42cb-837e-024957e60dd4-maline-preview

EU Program oporavka od poplava će kroz programsku komponentu Ekonomski oporavak dodijeliti bespovratnu pomoć fizičkim osobama koje su pretrpile materijalnu štetu od majskim poplava prošle godine sa ciljem oporavka njihove ekonomske situacije u odabranim jedinicama lokalne samouprave kroz podizanje trajnih nasada maline – sorte Miker i Polka.

Prijaviti se mogu fizička lica koja su se bavila ili se bave poljoprivrednom proizvodnjom te koja žive na području jedinica lokalne samouprave Maglaj, Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Tuzla, Sanski Most, Živinice, Zenica, Srebrenik, Lukavac, Žepče, Bijeljina, Šamac, Doboj, Prijedor, Banja Luka, Modriča, Laktaši, Srbac, Šekovici, Vukosavlje, Donji Žabar, Čelinac, Brčko.

Svaki korisnik će dobiti sljedeći paket za podizanje zasada malina:

1. Paket za proizvodnju maline na površini od 2000m2 do maksimalno 4000m2 što uključuje sadni materijal, paket prihrane i zaštite za prvu godinu proizvodnje te sistem za navodnjavanje.

Svaki korisnik će dobiti kombinaciju od dvije sorte (Miker i Polka) za sadnju na otvorenom do maksimalne površine od 4000m2 (2000m2 za svaku). Na primjer, podnositelj/ica prijave može izabrati 1000m2 Mikera i 1000m2 Polke. Podnositelj/ica će dobiti istu površinu i Mikera i Polke te se ne mogu praviti drugačije kombinacije podjele izuzev po principu 50% jedne sorte, 50% druge sorte, u skladu sa raspoloživim zemljištem.

NAPOMENA: Navedeni paket za podizanje zasada malina se ne može mijenjati niti prilagođavati zahtjevima i željama podnosioca/podnositeljice prijave.

Od podnosioca/podnositeljice se očekuje da osigura između 2,000m2 i 4,000m2 obradivog zemljišta na kojem će se pokrenuti ova proizvodnja, zatim stabilan izvor vode, pripremu zemljišta za sadnju, te da se pridržavaju stručnih uputa i ugovornih odredbi. Podnosioc/podnositeljica će biti dužan/a da osigura potporne stubove i žicu, stajnjak, te pripremu zemljišta i čiščenje i uklanjanje postojeće vegetacije i ostale pripremne aktivnosti prije i za vrijeme sadnje.

Tokom čitavog procesa i trajanja Projekta, podnositelju/podnositeljici će biti obezbijeđena stručna i tehnička pomoć kao i edukacija, u skladu sa dobrim poljoprivrednim praksama.

Odabrani podnosilac/podnositeljica će potpisati ugovor sa UNDP-om u BiH gdje će biti definisana prava i obaveze po pitanju bespovratne pomoći.

Pravo učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju opšte i dodatne kriterije i koja su spremna da obezbijede gore tražene stavke.

Fizička lica koja su već dobila pomoć kroz projekte podizanja komercijalne poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje krušne pšenice ili proizvodnje konzumnih jaja, nemaju pravo prijave na ovaj javni poziv.

Nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

Sva zainteresirana fizička lica koja žive na području odabranih jedinica lokalne samouprave, mogu preuzeti odgovarajuće obrasce za prijave u zgradi jedinice lokalne samouprave u kojoj žive ili sa web stranice http://www.ba.undp.org.

Fizička lica koja ispunjavaju uslove se pozivaju da dostave prijave, uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju najkasnije do 28.09.2015. god. do 13:00 sati. Sve prijave slati na registry.ba@undp.org ili direktno u jedan od UNDP ureda:

a. Sarajevo: Zmaja od Bosne bb (UN House)

b. Doboj: Cara Dušana bb

c. Banja Luka: Trg Republike Srpske 1/C1

d. Tuzla: Mije Keroševića 20 (zgrada RTV Tuzla)

Prijave koje se dostavljaju direktno moraju biti predane u zatvorenoj koverti naslovljene na „EU Program obnove od poplava – javni poziv za podizanje zasada maline“.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 33 552 330 ili e-mail registry.ba@undp.org.

Preuzmite smjernice za podnošenje prijave i prijavni obrazac

pdf-ikonaSmjernice za podnošenje prijave i prijavni obrazac

Veza: http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2015/09/14/-javni-poziv-za-u-e-e-u-aktivnosti-podizanja-zasada-malina-kroz-eu-program-za-oporavak-od-poplava-/

Informacija o broju nezaposlenih i ponudi radne snage u opštini Srbac

Iako formalno Savjet za zapošljavanje nije konstituisan,mnoge aktivnosti iz uloge i zadataka kako Savjeta tako i svakog njenog pojedinačnog člana su u procesu realizacije ili su već u potpunosti i realizovane. Jedna od navedenih aktivnosti je i prikupljanje podataka koje se vrši preko upitnika za definisanje potreba za radnom snagom koji bi trebao da pokaže odnos broja zaposlenih i nezaposlenih, potrebe za radnom snagom u naredne 3 godine, potrebe za povremnim i sezonskim radnicima, kvalifikacionom strukturom radnika koji su potrebni poslodavcima kao i neke druge podatke vezane za mogućnosti zaposlenja, prvenstveno u proizvodnim djelatnostima.

Ovi podaci su prikupljeni i sumirani anketiranjem 47 poslovnih subjekata koji imaju sjedište u opštini Srbac i u velikoj mjeri daju okvirnu sliku gore pomenutih odnosa u sektoru rada i zapošljavanja u opštini Srbac.

Grafikon_radna snaga

Grafikon 1. Odnos između broja zaposlenih radnika u anketiranim preduzećima, ( nisu uključena neka veća preduzeća koja imaju sjedište van opštine ) potreba za radnicima u naredne 3 godine i potreba za povremenim i sezonskim radnicima

Prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje – biro Srbac, broj nezaposlenih u opštini Srbac na dan 30.04.2015.godine iznosio je 1.975 od čega su 917 žene a 1.058 muškarci.Kvalifikaciona struktura nezaposlenih lica koji se vode na evidenciji Zavoda je različita, s tim da se najveći broj nezaposlenih vodi pod šifrom :

– radnici bez zanimanja 528
– bravara 75
– automehaničara 72
– konfekcionara 71
– prodavača 179
– kuhara 64
– mašinskih tehničara 65
– ekonomskih tehničara 79
– gimnazijalaca 87

Ovako velika nezaposlenost u našoj opštini zahtjeva preduzimanje konkretnih mjere na svim nivoima i u svim nadležnim institucijama kako bi se unapredio poslovni ambijent, osigurala nova radna mjesta i u krajnjem cilju smanjio broj nezaposlenih.

Jedna od takvih mjera je i raspisivanje javnih poziva poslodavcima i nezaposlenim licima za korištenje sredstava po projektima zapošljavanja. Zavod za zapošljavanje – biro Srbac je učestvovao u nekoliko projekata a rezultati su sledeći:

Projekat podrške zapošljavanju u privredi Republike Srpske

– podnesen 21 zahtjev od strane poslodavaca za sufinansiranje zapošljavanja 75 radnika
– podneseno 10 zahtjeva za sufinansiranje samozapošljavanja

Projekat podrške zapošljavanju lica iznad 45 godina starosti u 2015.godini

– podneseno 11 zahtjeva od strane poslodavaca za sufinansiranje zapošljavanja 13 radnika

Projekat podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca VRS,ratnih vojnih invalida VRS i nezaposlenih demobilisanih boraca vojske Republike Srpske „Zajedno do posla“

– podneseno 3 zahtjeva od strane poslodavaca za sufinansiranje zapošljavanja 4 radnika

Projekat podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju (SSNESP)

– podnesen 1 zahtjev od strane poslodavaca za sufinansiranje zapošljavanja 1 radnika

Projekat podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2015.godine

– podnesen 1 zahtjev od strane poslodavaca za sufinansiranje zapošljavanja 1 radnika

pdf-ikonaPregled nezaposlenih lica po dužini čekanja na zaposlenje i stepenu stručnog obrazovanja

Sertifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem

undp-privreda1U srijedu 11. novembra održan je sastanak rukovodstva opštine sa predstavnicima kancelarije UNDP Banja Luka i Razvojne agencije “Eda” iz Banjaluke, kojem su prisustvovali i predstavnici razvojne agencije Apis iz Srpca, te predsjednik Ekonomsko-privrednog savjeta opštine Srbac, Vojin Kusić.

Tema sastanka je bila da se definišu načini i mogućnosti stvaranja povoljnog privrednog ambijenta u opštini Srbac, kako bi se omogućilo kako domaćim tako i stranim investitorima da ulože svoj kapital u našoj opštini u cilju njenog ekonomskog prosperiteta i zapošljavanja novih radnika.

Zamjenik načelnika opštine Ranko Nedić je prezentovao određene ekonomske pokazatelje i istakao da su u opštini Srbac formirane dvije industrijske zone, urađena strategija razvoja do 2020. godine, smanjen porez na nepokretnosti sa 0,25 na 0,10 odsto, smanjene administrativne takse za otvaranje preduzetničkih radnji za četiri puta kao i komunalne naknade za privredne subjekte za 60 odsto.

Direktor „Ede“, Zdravko Miovčić, izrazio je spremnost da se opštini Srbac pomogne da dođe do sertifikata o povoljnom poslovanju u okruženju, kao što to naprimjer ima opština Prijedor.

„Preporučjem da se sve dosadašnje odluke Skupštine opštine, koje se odnose na rasterećenje privrede, objave na internet stranici opštine, zatim da se Ekonomsko-privredni savjet popuni sa najkvalitetnijim stručnjacima, da se što prije odredi delegacija koja bi posjetila opštinu Prijedor i da se dobro prouči priručnik u kome ima 12 kriterijuma i 80 podkriterijuma koje treba ispuniti da bi se dobio sertifikat koji potvrđuje postojanje povoljnog privrednog ambijenta“, rekao je Miovčić i dodao da se tek tada može računati na dobijanje sredstava iz međunarodnih fondova.

Kako bi opština Srbac došla do Sertifikata opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem potrebno je da ispuni određene standarde iz Programa za sertifikaciju opština koji provodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) iz Srbije, Ekonomski fakultet u Rijeci, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, Ministarstvo razvoja, preduzetništva i zanatstva FBiH, Zajednica jedinica lokalnih samouprava i Savez privrednih komora Makedonije.

Sertifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem (Business Friendly Certification – BFC) je proces koji promoviše standarde efikasne i transparentne lokalne administracije i omogućava ocjenu kvaliteta usluga i informacija koje opštine pružaju investitorima i privrednicima.

Stvaranje privlačne poslovne klime ne znači samo da se nude finansijske povlastice investitorima. Iako je to važan dio odluke, investitori uzimaju u obzir i kvalitet komunikacije koju ostvaruju sa lokalnim vlastima, profesionalizam, preciznost, kao i utisak i očekivanja o mogućem partnerskom odnosu u budućnosti. Investitori vrednuju realno predstavljenu sliku o lokalnoj sredini i predvidljivost potrebnog vremena i novca koji je potreban za različite postupke, počev od registracije preduzeća, preko izgradnje objekta, povezivanje na energetske i komunalne sisteme snabdjevanja i zapošljavanje radne snage. Sertifikacija opština znači ispunjenje određenih standarda, tj. određenu garanciju da će postojeći privrednici, kao i potencijalni investitori, dobiti usluge i informacije na način koji olakšava poslove i aktivnosti koje spadaju u nadležnost lokalnih samouprava u Republici Srpskoj.

Kriterijumi

Uspostavljeno je 12 kriterijuma i više od 80 potkriterijuma na osnovu kojih se ocjenjuje da li je i u kojoj mjeri neka opština ispunila standarde povoljnog poslovnog okruženja:

1. Strateški pristup lokalnom ekonomskom razvoju

2. Organizacioni kapacitet za pružanje podrške privredi

3. Uključenost privrede u rad lokalne uprave (privredni savjet)

4. Efikasan sistem za izdavanje građevinskih dozvola

5. Dostupnost informacija relevantnih za poslovanje

6. Primjena marketinga u cilju promocije investicija

7. Kreditna sposobnost i finansijska stabilnost

8. Promocija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa

9. Podsticanje privatno-javnih partnerstava

10. Adekvatna infrastruktura i pouzdane komunalne usluge

11. Transparentna politika lokalnih taksi, poreza i podsticaja

12. Primjena informacionih tehnologija

Povoljno poslovno okruženje imaju one opštine koje ispune 75% navedenih kriterijuma.

Kriterijumi Sertifikacije daju jasne smjernice opštinama o vrsti i kvalitetu usluga, informacija i infrastrukture koje investitori i privrednici očekuju. Svaka opština uključena u proces Sertifikacije dobija konkretne preporuke koje reforme je potrebno da sprovede kako bi stvorila povoljno poslovno okruženje koje podrazumjeva efikasnu administraciju, transparentnu lokalnu upravu, adekvatnu infrastrukturu i partnerski odnos prema privredi.

Krajnji cilj Sertifikacije je jačanje konkurentnosti lokalnih samouprava, promocija investicija, povećanje zaposlenosti i rast životnog standarda u Republici Srpskoj kao i u cijeloj BiH.