CREDO Krajina – drugi javni poziv za sufinansiranje projekata

CREDO KRAJINADRUGI JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA

iz sredstava razvojnog fonda projekta CREDO Krajina finansiranog od strane Švedske

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava (grantova) iz razvojnog fonda projekta CREDO Krajina (Projekat) privrednim subjektima iz odabranih sektora, jedinicama lokalne samouprave i neprofitnim organizacijama sa područja Krajine.

I.I. Iznosi sredstava koji mogu biti dodijeljeni prihvatljivim korisnicima

Za privredne subjekte:

− Minimalan iznos granta: 5.000,00 KM,
− Maksimalan iznos granta: 30.000,00 KM

Za privredne subjekte predviđeno je 78% od ukupnih sredstava po ovom javnom pozivu, odnosno 726.499,00 KM.

Za jedinice lokalne samouprave (opštine i gradove):

− Minimalan iznos granta : 10.000,00 KM,
− Maksimalan iznos granta: 30.000,00 KM.

Za jedinice lokalne samouprave predviđeno je 11% od ukupnih sredstava po ovom javnom pozivu, odnosno 100.000,00 KM.

Za organizacije neprofitnog karktera:

− Minimalan iznos granta: 5.000,00 KM,
− Maksimalan iznos granta: 30.000,00 KM.

Za organizacije neprofitnog karaktera predviđeno je 11% od ukupnih sredstava po ovom javnom pozivu, odnosno 100.000,00 KM.

I.II. Sufinansiranje

Gore navedeni iznosi predstavljaju minimalne i maksimalne iznose za sve grupe korisnika, s tim da pojedinačni grant ne može biti veći od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Preostali iznos, mora biti sufinansiran od strane korisnika.

II. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava Razvojnog fonda mogu biti:

1. Privredni subjekti sa svojstvom pravnog lica koji u tom organizacionom obliku posluju najmanje dvije godine, pripadaju kategoriji malih i srednjih preduzeća i koji pripadaju sljedećim privrednim sektorima: prehrambena industrija (osim primarne poljoprivredne proizvodnje), metaloprerada, drvoprerada, kao i privredni subjekti sa svojstvom pravnog lica iz sektora proizvodnje kože i obuće bez obzira na veličinu privrednog subjekta.

Kategorija MSP definiše se u skladu sa Preporukom Evropske Komisije, broj 2003/361 („Službeni glasnik Evropske unije, L124/36, 2003. godine).

Pravo korišćenja sredstava imaju samo privredni subjekti iz ove tačke koji imaju sjedište u jednoj od jedinica lokalne samouprave iz tačke 2. (ispod).

2. Sljedeće jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi): Banja Luka, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo, Bužim, Cazin, Čelinac, Derventa, Doboj, Dobretići, Drvar, Gradiška, Glamoč, Istočni Drvar, Jajce, Jezero, Ključ, Kneževo, Kostajnica, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Krupa na Uni, Kupres (RS), Laktaši, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Oštra Luka, Petrovac, Prijedor, Prnjavor, Ribnik, Sanski Most, Srbac, Šipovo, Teslić, Velika Kladuša.

3. Organizacije sa statusom pravnog lica, neprofitnog karaktera, koje su registrovane u skladu sa relevantnim propisima u Bosni i Hercegovini i koje imaju sjedište u jednoj od jedinica lokalne samouprave iz tačke 2. (iznad). Te organizacije obuhvataju, a ne ograničavaju se na: udruženja građana i fondacije; razvojne agencije i fondove; privredne i preduzetničke komore; obrazovne institucije; aktere na tržištu rada; klastere; istraživačke, razvojne, inovacione i tehnološke centre i dr.

III. OCJENA PRIJAVA

Sve predložene prijave biće ocijenjene na osnovu formalnih uslova i kriterijuma koji se odnose na:

− Prihvatljivost podnosioca prijave,
− Prihvatljivost projektnih intervencija za koje se zahtijeva dodjela granta,
− Kompletnost prijave,
− Kvalitet predloženih projakata.

Izbor korisnika sredstava će se izvršiti prema prema rang listi prispjelih i ocijenjenih prijava i to do raspoloživih sredstava razvojnog fonda utvrđenih za svaki lot.

IV. PODNOŠENJE PRIJAVA

Uslovi za prijavu, način prijavljivanja, uputstva, kao i kompletni obrasci i potrebna dokumentacija dostupni su na

http://www.edabl.org/uploads/admin/Dokumenti_za_informisanje_i_prijavu.zip

Rok za podnošenje prijava je 20.05.2015.godine, do 14.00 časova.

Prijave se dostavljaju se u jednoj, zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično na adresu „Eda – Agencija za razvoj preduzeća“, Đure Jakšića 11, 78000 Banja Luka, sa sljedećom naznakom na koverti

„Prijava za razvojni fond, ne otvarati prije sastanka Komisije razvojnog fonda“.